Aktuální informace pro rodiče

Aktuální opatření v provozu školy od 18. 11. 2020

Na základě rozhodnutí vlády dojde od středy 18. listopadu 2020 (včetně) k obnovení povinné prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku, ostatní žáci pokračují v povinné distanční výuce. Připomínáme, že nepřítomnost žáka ve škole či neúčast na distanční výuce on-line je nutné omlouvat dle školního řádu.

I. Organizace výuky od 18. 11. 2020

 • Žáci 1. a 2. ročníku budou mít od středy 18. 11.2020 pravidelnou prezenční výuku. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu pro prezenční výuku. Nebudou vyučovány předměty Hudební výchova a Tělesná výchova. Místo těchto předmětů budou dle uvážení třídních učitelů zařazeny předměty Český jazyk nebo Matematika, případně pobyt venku (vycházky). Výuka 1. a 2. ročníku bude probíhat v kmenových třídách, režim přestávek a délka vyučování budou upraveny v souladu s organizací hygienických opatření.
 • Výuka 3. až 9. ročníku bude probíhat distančně.

II. Organizace stravování od 18. 11. 2020

 • Z důvodu přednostního zajištění organizace stravování žáků 1. a 2. ročníku mohou žáci 3. až 9. ročníku odebírat obědy pouze do jídlonosičů.
 • Žáci 1. a 2. ročníku mají oběd přihlášen, v případě nezájmu o stravování je zákonný zástupce povinen obědy odhlásit.
 • Při stravování se budou žáci řídit pokyny personálu dle aktuálního manuálu MŠMT.

 III. Organizace hygieny 1. a 2. ročníku od 18. 11. 2020

 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 • Žáci jsou povinni mít po celou dobu vyučování a pohybu po školní budově roušky (vlastní, zajistí je rodiče). Stejná opatření platí i při pobytu ve školní družině. Roušky nemusejí mít žáci při venkovních aktivitách (školní vyučování, školní družina) při dodržení nařízených opatření.
 • Každého žáka jsou zákonní zástupci povinni vybavit nejméně třemi rouškami na den ve vhodné schránce.
 • Hygienická opatření jsou nadřazena obvyklé organizaci výuky, kontakt mezi žáky bude omezen.
 • Dle pokynů učitele podstoupí žák desinfekci rukou vícekrát denně, totéž platí po každé návštěvě WC, v případě alergie na desinfekci zajistí zákonný zástupce pro žáka vlastní antivirový prostředek.
 • Každého žáka jsou zákonní zástupci povinni vybavit vhodným oblečením pro překlenutí přechodného poklesu teploty ve třídě z důvodu hygienického větrání.
 • Žáci se budou zdržovat výhradně v prostorách své třídy i v čase přestávky.
 • Při projevu příznaků infekčního onemocnění si zákonný zástupce neprodleně vyzvedne žáka ve škole, škola bude postupovat dle pokynů MŠMT.

Vedení školy