Seznámení s provozem MŠ od 12. 4.

V první fázi návratu do škol počítá návrh MŠMT s návratem dětí s povinností předškolního vzdělávání k prezenčnímu vzdělávání, a to s ohledem na nutnost dokončení přípravy těchto dětí k hladkému přechodu k povinné školní docházce.

Budeme minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

Před školu bude nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/ členů společné domácnosti).

Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy bude platit povinnost zakrytí úst a nosu.

Při vstupu do MŠ / jednotlivě / budou děti testovány. Testy mají povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák či student, pod dohledem zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelem školy. U dětí v MŠ a žáků se zdravotním postižením však bude připuštěna účast zákonného zástupce při testování.

Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole proto, aby byla nákaza ve třídě co nejdříve odhalena a bylo možné řešit celou třídu jako ohnisko, kdy budou všichni posláni domů a indikováni na test.

V případě pozitivního výsledku testu dítě odchází domů /za doprovodu rodičů/ nebo bude izolované od ostatních osob do izolační místnosti. Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 Účast na testování bude podmínkou přítomnosti dítěte na prezenční výuce ve škole.

Děti se budou v určených skupinkách /nejvíce 15 dětí/. Počet se nebude měnit.

Děti v prostorách školy nemusí nosit roušky.

Školní stravování – v běžné podobě.

V MŠ bude každý den prováděno:

– důkladné čištění všech místností

– dezinfekce povrchů několikrát denně/kliky dveří, stolu…/

– větrání místností ve kterých se děti budou pohybovat