Člověk a zdraví

Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují v 1. – 3. ročníku prostřednictvím tělesné výchovy (samostatný předmět), zdraví a výchova ke zdraví (není samostatný předmět)

Tělesná výchova

A) Výchovně vzdělávací cíle:

–  rozvoj pohybových schopností a dovedností žáků

–  rozvoj smyslu pro účelný a krásný pohyb

–  získat návyky správného držení těla, nacvičovat základní cviky k získání těchto návyků

–  vést žáky k vědomému zvládnutí pohybu, zařazovat cviky na  koordinaci pohybů

–  zvyšovat pohybový rozsah a obratnost žáků

–  upevňovat charakterové vlastnosti žáků, rozvíjet sociální vztahy

–  získávat pocit nutnosti pravidelného cvičení jako součásti správného životního stylu

–  vštípit dětem radostný pocit z pohybu

–  pochopit důležitost organizace a spolupráce hlavně formou her (dodržování pravidel, umět se podřídit kolektivu, spolupracovat…)

–  neustále seznamovat žáky s důležitostí dodržování bezpečnostních zásad (při hrách v tělo- cvičně, na hřišti, při cvičeních s náčiním nebo na nářadí…)

–  umět slyšet, vnímat a reagovat na povely učitele (nejen na píšťalku, ale i na jiné podněty – slovní , gestikulační …)

–  naučit žáky připravit na sportovní výkony – zvolit vhodnou obuv, vhodné oblečení (sepnout vlasy, odložit hodinky a jiné cennosti …)

–  posilovat tělesnou kondici a duševní pohodu dětí správně zvolenými aktivitami, vhodnými a přiměřenými tomuto věku

–  z hlediska správné organizace a bezpečnosti je vhodné zvládnout s dětmi základy pořadových cvičení (nástupy, povely pozor,pohov…)

–  využívat různá kondiční cvičení k rozvoji a zvýšení pohybových schopností žáků – to je zvyšovat obratnost, vytrvalost, rychlost, pohyblivost (za pomocí různého načiní, využití různých druhů nářadí, přeskoky, odrazy, překonávání překážek, různé druhy běhů…)

–  vnímat důležitost průpravných cvičení (rozcviček), jako prostředku pro zlepšení a odstranění nedostatků, které vznikají z jednostranného zatížení páteře či ze špatného způsobu života, nedostatku sportovních aktivit

–  seznamovat žáky s důležitostí správného rozcvičení, využívat veškeré kompenzační prostředky (protahovací, uvolňovací cvičení , strečink, …)

–  učit žáky cítit, vnímat hudbu a umět ji vyjadřovat pohybem, snažit se rozvíjet rytmické cítění, začleňovat taneční prvky (lidové písničky)

–  rozvíjet dovednosti žáka zvládnutím základů atletické abecedy (běhy, skoky, hody …)

–  zvládat průpravná cvičení pro míčové hry, správně zvládat techniky házení, chytání, přihrávání

–  seznamovat žáky s nácvikem jednoduchých základů miniher

–  vkládat dle možností cvičení v různém prostředí, seznamovat žáky s pohybem na hřišti, ve volné přírodě, v lese

–  dle možnosti zařadit zimní sportování (bobování, sáňkování, lyžování, bruslení)

–  vštípit základy plaveckých  dovedností 

–  nesoustředit se jen na hodiny Tv, ale začleňovat do vyučování další pohybové aktivity – vycházky, pohybové chvilky, cviky ve třídě na správné držení těla)

B) Charakteristika výuky:

Veškeré tělesné pohybové aktivity vedou k všestrannému rozvoji žáka, nejen ke zvýšení jeho pohybových schopností a dovedností, ale i k posílení jeho charakterových vlastností (zodpovědnost, spolupráce, vytrvalost, odvaha, schopnost respektovat pokyny, umět se podřídit kolektivu …).

Tělesná výchova pěstuje u žáků kladný vztah ke sportu a pohybu vůbec, aby se sport stal  součástí jejich zdravého životního stylu. Systémem jednoduchých pohybových  a sportovních aktivit vede ke zvyšování tělesné zdatnosti a k správnému držení těla žáků.

Vštěpováním pohybových návyků a vyvoláním radostného pocitu z pohybu u dětí se podílíme na zvyšování jejich psychické odolnosti vůči negativním vlivům svého okolí a na posilování jejich charakterových vlastností.  Základní a důležitou metodou, která slouží ke splnění všech těchto cílů a úkolů je HRA a dodržování herních pravidel.

Osvojením základů herních technik a taktických postupů, zvyšujeme u žáků nejen pohybové schopnosti, ale také podporujeme jejich prostorovou orientaci, schopnost správného a rychlého rozhodování i schopnost pohotově reagovat.

Neustále věnujeme patřičnou pozornost bezpečnosti při výuce Tv, průběžně opakujeme bezpečnostní pravidla, upozorňujeme na možnosti úrazů, snažíme se vštípit pocit zodpovědnosti za své chování a svoji bezpečnost, pocit sounáležitosti a ohleduplnosti ke svým spolužákům.

Tělesná výchova je předmět, kde je nutný diferencovaný přístup k žákům podle jejich momentální tělesné zdatnosti. Zde musíme citlivě hodnotit každého žáka, vzhledem k jeho individuálním možnostem a předpokladům pro zvládnutí různých pohybových aktivit.

V hodinách Tv se nezaměříme jen na rozvoj a zdokonalování  pohybových schopností, ale také vštěpujeme důležité hygienické zásady s tím spojené.

Pohybové činnosti by měly prolínat a doplňovat i další oblasti výchovy, měly by se objevovat i v dalších předmětech jako např. vhodné rozcvičky, pohybové hry, taneční prvky.

Správně řízená výuka tělesné výchovy vyžaduje, aby učitel:

–  kladl na žáky tělovýchovné požadavky, které jsou přiměřené jejich tělesné a pohybové vyspělosti

–  dbal rozdílu mezi chlapci a děvčaty

–  volil program s ohledem na roční období a materiálně technické vybavení školy

–  dbal bezpečnosti žáků a vedl žáky k nacvičování vhodné a správné dopomoci a záchrany při cvičení

–  účelně zaměstnával co nejvíce žáků vhodnými bezpečnými úkoly ke cvičení ve družstvech

Hlavní organizační formou vyučovacího procesu je vyučovací hodina tělesné výchovy. Vyučovací hodiny tělesné výchovy se nespojují do dvouhodin, rovnoměrně se rozkládají do týdenního rozvrhu.

Zařazování kurzu plavání – dle podmínek školy.

Tělovýchovné chvilky

Do vyučovacích hodin ostatních předmětů je vhodné vkládat tělovýchovné chvilky. Zařazují se, když se u žáků začne projevovat únava. Jejich programem jsou koordinační, vyrovnávací i kondiční cviky, které žák zná z výuky Tv v daném ročníku.

Hygienické požadavky pro Výuku Tv

Cvičební prostory – tělocvičny je třeba udržovat v čistotě a jejich vybavení vždy před užitím kontrolovat. Teplota vzduchu v tělocvičně by měla být přiměřená, neměla by být nižší než 16OC.

Na vyučovací hodiny Tv se žáci převlékají do cvičebních úborů. Z pedagogických důvodů používá cvičební úbor i učitel.

Pro zvýšení odolnosti organismu se doporučuje, aby výuka Tv probíhala často na hřišti nebo v terénu. Chceme prospět zdraví žáků, a proto realizujeme mimoškolní tělovýchovné aktivity žáků ve spolupráci s rodiči, sportovními oddíly aj.:

–  kroužky

–  nepovinné předměty

Cílem této spolupráce je dosáhnout, aby většina žáků měla alespoň 4 x za týden hodinu Tv. Realizace tohoto záměru je možná proto, že spolupracujeme s tělovýchovnými oddíly (2 hod. školní Tv, 2 hod. mimoškolní Tv) – dle podmínek školy.

Charakteristika některých cvičení zařazovaných pravidelně do hodin Tv

Vyrovnávací cviky

Jsou to průpravná gymnastická cvičení, která jsou zaměřena na uvolnění a protažení jednotlivých svalových skupin. V tomto období posilovací cviky zařazujeme jen jednoduché a krátce. Pozornost věnujeme cvičením koordinačním, cvičení na zvětšování pohybového rozsahu kloubů, také na podporu návyku správného držení těla.

Cvičení mohou být prováděna v rytmických obměnách s možností hudebního doprovodu. Patří sem cvičení prostná, s náčiním i na nářadí, na místě i za pohybu. Dbáme při tom na přiměřený čas pro zařazování těchto cvičení do vyučovacích hodin.

Kondiční cvičení

Cvičení se zaměřením na rychlost, pohyblivost, obratnost, vytrvalost, to jsou:  běh, skoky, házení, cvičení rovnováhy, lezení, šplhání, překonávání překážek, gymnastická cvičení s náčiním i bez náčiní (např. s míči, se švihadly, na lavičkách, žebřinách apod.).

Rytmická cvičení a tanec

Rytmická cvičení jsou velmi vhodnou součástí vyučování v 1. – 3. r., zařazujeme je nejen do vyučovacích hodin Tv, ale též do hodin hudební výchovy i českého a anglického jazyka. Podporují značnou měrou dobrý psychický vývoj žáků. Cvičení zařazujeme jako rytmizaci jednoduchých a dětem známých pohybů podle hudebního doprovodu, v 1. a 2. ročníku cvičíme i podle říkanek a písní.

Tanec pomáhá zvládnout základní pohyby paží, nohou a trupu. Učíme žáky základní taneční kroky. Zaměřujeme se na estetický pohybový projev v přiměřeném tempu a dětem srozumitelném rytmu.

        C) Obsah učiva v jednotlivých ročnících:

1. ročník

Pořadová cvičení:

–  základní postoje – pozor, pohov, povely –  v řad nastoupit, rozchod

–  nástup na značky, do řady, do družstev, společný pozdrav

Rytmická gymnastika a tanec:

–  rytmizace jednoduchých pohybů podle říkadel a písní

–  rytmizace jednoduchých a známých pohybů podle hudebního doprovodu – též volné pohybové vyjádření hudby.

–  motivovaná a rytmizovaná chůze a běh v základním tempu

–  pokus o přísunný krok, poskočný krok, cval stranou

–  nácvik správného držení těla (v lehu na zádech), při rytmických cvičeních a tanci

Drobné hry:

–  hry spojené s během – honičky (např. všichni domů, na rybáře, zajímaná,  podběhy pod dlouhým kroužícím švihadlem aj.)

–  hry spojené s házením míče (např. míčová válka, přihrávaná v kruhu, vybíjená v kruhu aj.)

–  hry spojené s vítězstvím někoho (např. boj o místo, boj o míč, přetahy, přetlaky, kohoutí zápas aj.)

–  hry pro uklidnění (např. Kuba řekl, na sochy, přibližovaná aj.)

–  hry na hřišti, na sněhu, na ledu

Lehká atletika:

–  běh střídaný s chůzí, překonávání přírodních i umělých překážek

–  rychlý běh na 25m

–  vytrvalostní běh nejdéle 30s

–  skok daleký z místa odrazem snožmo a skok daleký z rozběhu

–  hod míčkem horním obloukem na dálku

Sportovní gymnastika (v 1. ročníku):

Akrobatická cvičení:

–  převaly stranou v lehu – vzpažit (válení sudů)

–  kolébka na zádech – ze sedu skrčmo, uchopením za bérce z dřepu spojného leh vznesmo – skrčmo kolébkou vzad

–  stoj na lopatkách – z lehu vznesmo

–  kotoul vpřed – z podřepu spojného – předpažit, i opakovaně

Cvičení na nářadí:

a)  cvičení na lavičce

    – chůze vpřed, vzad i s obraty (také na kladince lavičky)

    – přeběhy lavičky 

b)  šplh na tyči

     – šplh s přírazem na tyči

Sportovní hry:

příprava:

–  přihrávka obouruč ve dvojicích (na místě)

–  vrchní přihrávka jednoruč na místě

–  vrchní chytání obouruč na místě

Konkrétní sportovní hry – dle podmínek školy

Plavání:  dle podmínek školy

Lyžování:  dle podmínek školy

Sáňkování:

–  sjezd na saních na přiměřeném svahu

–  sjezd přímý a šikmý se zatáčením

–  rozjezd jednotlivce a dvojic

Turistika: (v 1. ročníku):

–  chůze k cíli vzdálenému asi 1.5 km

–  smyslové hry zaměřené na pozorování okolí a hledání předmětů

–  chování v přírodě

–  překonávání přírodních překážek

–  orientace v terénu (vím, kam jdeme)

2. ročník – 3. ročník

Pořadová cvičení a chůze:

–  základní postoje – pozor, pohov

–  základní povely – nástup, pozor, pohov, vpravo vbok, vlevo vbok, vyrovnat, rozchod

–  nástup na značky, do řady, do družstev, společný pozdrav

–  chůze do rytmu (na počítání), chůze s písní do pochodu v zástupu i ve dvojicích

Rytmická gymnastika a tanec:

–  rytmizace jednoduchých pohybů podle písní

–  pohyb v dvoudobém taktu, dvoudobý takt v písni

–  střídání chůze a běhu – nepravidelné, pravidelné

–  přísunný krok, cval stranou, poskočný krok

–  využití naučených kroků v lidovém tanci, chůze s průpletem

Průpravná cvičení:

–  rozcvičky k procvičení koordinace pohybů ve trojdobém a čtyřdobém taktu

–  cvičení ve stoji spojném i stoji rozkročném

–  cvičení v kleku, v sedu snožmo, zkřižmo i skrčmo 

–  cvičení v lehu na zádech

–  chytání míčů a míčků do obou rukou po vlastním nadhozu i odrazu od země i od zdi

Drobné hry:

–  hry spojené s během

–  hry spojené s házením

–  hry pro uklidnění

–  hry na hřišti (pravidla her s míčem)

Cvičení rovnováhy:

–  stoj na jedné noze (druhá v pohybu)

–  poskoky na jedné noze

–  chůze po lavičce s plněním drobných úkolů (nesu míč, přeskakuji překážku, přidávám potlesky nad hlavou, před a za tělem apod.)

–  chůze po kladince lavičky

Lehká atletika:

Běhy:

–  běh střídavý s chůzí

–  běh přes drobné překážky, např. v přírodě ( přes kameny, větvičky apod.)

–  štafetové běhy

–  rychlý běh do 25 metrů, ve třetím ročníku do 40  metrů

Skoky:

–  skok z místa s doskokem na měkkou podložku

–  výskoky na překážku ( rozběh, seskok)

–  skok přes motouz ve výši kolem 50 cm

–  přeskok pruhu širokého 50 – 100 cm

–  přeskok lavičky s dopadem na měkkou podložku

–  skok daleký s rozběhem

Hody míčkem a drobnými předměty v přírodě:

–  házení kaštanů, šišek (vrchní oblouk – pravá i levá paže)

–  házení různými předměty na cíl

–  házení míčkem a kutálení míčů

–  přehazování míčů a drobných předmětů

–  házení do naznačených terčů o straně 1 metr na vzdálenost 4 metry

–  hod míčkem na dálku

Sportovní gymnastika ve 2. – 3. ročníku:

Akrobatická cvičení:

–  přidat změny postojů a poloh, upevnit dovednost správného kotoulu napřed 

–  převaly a kolébky na zádech

–  leh na zádech, vztyk bez pomoci rukou, opakovaně

–  sed zkřižmo, vztyk bez pomoci rukou, opakovaně

–  válení stranou i do mírného svahu

–  kotoul napřed ze stoje spojného, ze stoje rozkročného

–  kotoul, obrat, druhý kotoul; dva kotouly za sebou

–  kotoul napřed z chůze

–  stoj s oporou o lopatky a záloktí (svíčka)

–  cvičení rovnováhy ( ve stoji na jedné noze)

Cvičení na nářadí:

a)  cvičení na lavičkách

    – chůze vpřed i vzad s obraty, přeběhy lavičky

    – cvičení v sedu rozkročmo na lavičce

    – sed rozkročmo – přitahování těla k lavičce (nohy napjaté)

    – vzpor dřepmo u lavičky (držíme se rukama),vzpor stojmo, střídání

    – lezení po lavičce ve vzporu dřepmo s uchopením lavičky ze stran

    – chůze po kladince lavičky s plněním drobných úkolů

b)  šplh na tyči

–        šplh s přírazem do přiměřené výšky podle individuálních předpokladu žáků

c) další nářadí lze používat přiměřeně věku podle podmínek školy (švédská bedna, žebřina, trampolína) Dbáme na zásady bezpečnosti.

Sportovní hry:

přípravné cviky:

–        přihrávky obouruč na místě (ve dvojicích, ve skupinách)

–        vrchní přihrávka jednoruč na místě i při chůzi

–        chytání obouruč na místě

–        běh nebo chůze s házením míčem o zem

–        míčové hry

 Turistika a pobyt v přírodě:

–        chůze v terénu, překonávání překážek

–        táboření, ochrana přírody, organizace činností ve skupině žáků, vzájemná spolupráce

–        chování se v dopravních prostředcích

–        chůze k cíli vzdálenému cca 2km

–        pozorování přírody, odhady vzdáleností (mezipředmětové vztahy)

Plavání, lyžování, sáňkování:  podle podmínek školy

Zdravotní výchova v 1. – 3. ročníku

Do celého prvního období výuky tělesné výchovy je zařazována zdravotní výchova, důležité je:

–  dbát na osobní čistotu těla, prádla, oděvu, cvičebního úboru

–  dodržovat čistotu a  pořádek v prostředí tělocvičny

–  otužovat vzduchem a vodou (ranní mytí studenou vodou)

–  seznamovat žáky s vhodnou životosprávou

–  do programu dne zařazovat pohybové aktivity ( tělovýchovné chvilky)

–  upozorňovat žáky na vliv dostatečného množství pohybu pro jejich zdravý vývoj (mimoškolní Tv)

–  předcházet úrazům tím, že dbáme, aby žáci dodržovali pokyny týkající se jejich bezpečnosti a ochrany zdraví

–  vést žáky, aby si uvědomovali, že při mimoškolních pohybových aktivitách musí dbát na svou bezpečnost, uvažovat o svém chování a dodržovat pokyny dospělých, aby vyrostli v zdravé lidi

–  vést žáky k tomu, aby uměli zavolat pomoc v případě, že se vyskytnou u úrazu

Úkoly zdravotní výchovy se neplní jenom v rámci tělesné výchovy, ale uplatňujeme je i v ostatních vyučovacích předmětech.

D) Očekávané výstupy na konci 1. období:

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Žák:

–        spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

–        zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení

–        spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích

–        uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy

–        reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Žák:

–        uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy

–        zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením