Historie škol

Obec Blížejov, kdysi ryze česká, se po bělohorské bitvě stávala národnostně smíšenou osadou, ale nikdy nebyla zcela poněmčená. Až do roku 1870 fungovala pro celou blížejovskou osadu jednotřídní utrakvistická škola, do které docházely děti z národnostně smíšených obcí Blížejova, Nahošic, Výrova a Mrchojed, ale i z českých vesnic Přívozce, Chotiměře a Františkova.

V roce 1870 byl školní obvod rozdělen, děti z českých vesnic měly svoji českou školu v Přívozci (viz. obr. č. 1) a v Blížejově byla přeměněna škola utrakvistická v obecnou školu s německým vyučovacím jazykem pro vesnice Blížejov, Nahošice, Výrov a Mrchojedy (viz. obr. č. 2) . Díky této změně germanizace v obcích postupovala velmi rychle. A proto počátkem 80.let usilovali blížejovští a nahošičtí Češi o zřízení české obecné školy v Blížejově. Zástupci místní české menšiny začali vyjednávat s Ústřední maticí školskou o zřízení této školy.

V roce 1894 Ústřední matice školská rozhodla o zakoupení vhodného pozemku a o stavbě nové české obecné školy. V roce 1896 byla škola dostavěna a k 1.9. se v ní poprvé začalo vyučovat (viz. obr. č. 3). Nejprve to byla škola jednotřídní a od roku 1907 zde byla dvoutřídka. Během I. světové války se díky hospodářské krizi změnila na jednotřídku.

Později v druhé polovině dvacátých let jednali zástupci české menšiny v čele s Národní jednotou pošumavskou se školskými úřady o založení české měšťanské školy v Blížejově. Největším problémem byly potřebné místnosti. Nakonec se podařilo získat hostinský sál a vedlejší místnosti pro jednu učebnu, kabinet a ředitelnu. V květnu byl získán souhlas s otevřením školy, přihlásilo se 41 žáků do prvního ročníku a 25 do druhého.

Dne 1. 9. 1927 byla v Blížejově otevřena česká měšťanská škola o dvou ročnících, jeden v sále pohostinství (viz. obr. č. 4) a druhý v české obecní škole, rok nato přibyl třetí ročník a další rok čtvrtý společně s jednoročním učebním kurzem.

V druhé polovině dvacátých let vzniká tlak i na založení české opatrovny, poněvadž některé české rodiny s neutěšenými poměry začaly dávat své děti do německé opatrovny zřízené při německé obecné škole. Díky přímluvám místopředsedy poslanecké sněmovny Ph.Dr. Františka Lukavského (viz. obr. č. 5) je v Blížejově vybudována v roce 1928 první česká školka nesoucí název „Lukavského opatrovna“ (viz. obr. č. 6). Právě do této budovy pak byly umístěny zbývající ročníky měšťanské školy

V roce 1929 byly české školy sloučeny pod jednu správu. Nedostatek školních místností se však projevoval stále více a tak ve školním roce 1934/1935 bylo zasláno velké množství intervencí na Ústřední matici školskou i na ministerstvo školství a národní osvěty. Až nakonec sama Ústřední matice školská rozhodla v roce 1935 postavit novou budovu školy na pozemku již dříve zakoupeném státem.

Díky tomu došlo dne 28. 10. 1935 k slavnostnímu položení základního kamene ke stavbě českých škol v Blížejově. Na jaře 1936 vydal Okresní úřad v Horšovském Týně stavební povolení ke stavbě. Dne 8. 4. zadala Ústřední matice školská stavbu školy plzeňské stavební firmě. Stavba školy byla dokončena v listopadu téhož roku a vzhledem k neúnosným podmínkám ve stávajících prostorách se škola mateřská, obecní i měšťanská stěhují 1.1.1937 do této budovy, slavnostní předání budovy školy se pak uskutečnilo 30. 5. (viz. obr. č. 6) . Již během stavby byl požádán prezident republiky o svolení, zda škola bude moci nést jeho jméno. Prezident dal svolení a prostřednictvím ministerstva školství pak byl schválen název školy „Benešova státní škola obecná a měšťanská“. Prvním ředitelem 14. členného pedagogického sboru (viz. obr. č. 7) se stává Josef František Svoboda – člověk, který se největší měrou zasloužil o prosazení českého školství v Blížejově.

První školní rok 1937/1938 ve školní budově zahájili jen žáci obecné a měšťanské školy. Mateřská škola byla přestěhována zpět do „Lukavského opatrovny“, protože se podařilo během prázdnin za přispění Ústřední matice školské tuto budovu zrekonstruovat pro potřeby malých dětí. Druhý školní rok 1938/1939 se sice podařilo vyučování zahájit, ale již v září bylo násilně ukončeno. O této události je možné se dočíst v úryvku z deníčku učitelky Milady Pučelíkové zveřejněném v knize „Sborník Život za pravdu“ v článku „Blížejov ve dnech mnichovské zrady“.

V době Sudet byl Blížejov zabrán a patřil k fašistickému Německu, do budovy se nastěhovala německá škola a později koncem II. světové války se budova stala útočištěm německých uprchlíků z různých krajin.

Dne 2. 9. 1945, po osvobození americkou armádou, bylo provedeno slavnostní otevření českých škol v Blížejově. V budově školy se ale učit nedalo, ta se musela kompletně opravit a asanovat po válečných uprchlících. Dočasně se vyučovalo na směny v budově bývalé německé školy a v Lukavského opatrovně. Ve školním roce 1945/1946 měla škola tři třídy v obecné škole, tři třídy v měšťanské škole a jednoroční učební kurs, ředitelování se ujímá na dlouhých 19 let učitel Vavřinec Němec. Do budovy nové školy se žáci obecné a měšťanské školy vrátily 28. 1. 1946.

K budově školy byl při parcelaci velkostatku přidělen jeden hektar pozemku pro školní hřiště. Koncem roku 1953 se ve škole zřizuje školní jídelna v přízemí a později se stěhuje do suterénu. V roce 1960 se začalo se stavbou školních dílen za přispění místní cihelny, JZD Lštění a rodičů, následující rok je dílna (viz. obr. č. 8) kompletně vybavena. V této době škola používá název Základní devítiletá škola.

V roce 1964 nastupuje na školu nový ředitel pan Jiřík Bejsta. V roce 1966 na škole vznikla školní družina, především pro žáky obecné školy a dojíždějící žáky. Dne 25. 10. 1968 byl u školy vysazen Strom republiky u příležitosti 50. let trvání samostatného Československa.

60. léta znamenala pro školu vybavování didaktickou technikou, v roce 1965 vzniká v přízemí nová třída a zvětšila se sborovna.

V roce 1974 a 1975 se buduje pionýrská klubovna a na škole působí až do roku 1990 pionýrská skupina Julia Fučíka. V roce 1976 se začalo vyučovat v nové cvičné kuchyňce.

Rok 1977 přináší změnu ve vedení školy, novým ředitelem se stává František Mottl. Během jeho ředitelování se zmodernizuje především školní pozemek, učitelé vybudovali svépomocí skleník a pařeniště . Z devítileté docházky se stává docházka osmiletá a název školy se mění na Základní škola Blížejov.

V roce 1984 předává žezlo pan ředitel Mottl první ženě ředitelce paní Marii Gruberové. Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků a modernizaci výuky dochází k velké přístavbě školy, přistavuje se část budovy, v suterénu je plynnová kotelna, sklady potravin a zázemí pro kuchařky, v přízemí šatny, v prvním patře ředitelna, knihovna a družina a na druhém patře kabinet M,Z počítačová učebna a hudebna. Stavba začala v roce 1986, byla prováděna svépomocí a nové prostory se začaly používat od 2. 9. 1989 (viz. obr. č. 9).

O hlavních prázdninách došlo k prvnímu a zároveň poslednímu družebnímu setkání dětí blížejovské školy se žáky ze SSSR.

V témže roce dochází k politickému převratu a začíná proces změn ve vzdělávání a výchově mládeže. Svoji činnost ukončuje pionýrská skupina, organizace KSČ a byla vyslovena nedůvěra z řad pedagogického sboru současné ředitelce p. Gruberové. Na její místo po 6. letech přichází p. Oldřich Ledvina.

V 90tých létech dochází k úpravě okolí školy, je vysázena zeleň, částečně upraven školní dvůr, škola přichází o své školní pozemky, které jsou vráceny v restituci. Proběhla také komplexní rekonstrukce střechy školy a během podzimu došlo k rekonstrukci školní kuchyně. Postupně se snižuje i počet žáků na začátku 90. let navštěvuje školu okolo 150 žáků a na konci okolo 110 žáků. Jedná se o důsledek snižování porodnosti, také o zmenšení spádovosti školy a možnosti výběru školy.

V roce 1995 začíná ředitelovat pan Mgr. Jan Vacík, předcházející rok už byl pověřen vedením školy a podílel se na obou rekonstrukcích. Zasloužil se o přístavbu nářaďovny a šatnu za tělocvičnou.

Přestože se v roce 1997 zvyšuje povinná školní docházka o jeden rok, škola má opět devátou třídu, počet žáků stále klesá. Je zde vážné nebezpečí, že bude II. stupeň uzavřen. Obec přistupuje k opatřením, zajišťuje v první etapě výstavbu družstevních bytů v obci a ve druhé etapě sociální byty, celkem vzniká okolo 170 bytových jednotek, což přiláká do obce mladé lidi a předpokládá se zvýšení počtu dětí ve škole.

V roce 1999 vzhledem k malému počtu dětí ve škole i ve školce, jsou obě instituce sestěhovány do jedné budovy. Budova Lukavského opatrovny se mění v bytové jednotky.

Na začátku druhého tisíciletí nastává velká změna v organizaci školství, školy postupně získávají právní subjektivitu, výchova a vzdělávání je pod zprávou krajských úřadů a správa budov a zařízení náleží pod správu obcí. Školy se stávají příspěvkovými organizacemi. Blížejovská škola získala právní subjektivitu k 1.1. 2003 a zároveň s tím se stává součástí Základní školy i Mateřská škola Blížejov a jako odloučené pracoviště je přiřazena Mateřská škola Lštění. Přibývá také ekonomický úsek, který má na starosti veškeré finance příspěvkové organizace – příspěvky KÚ i OÚ. S novou organizací školy vyhlásila obec konkurz na nového ředitele. Od 1.9. se stala ředitelkou školy v pořadí druhá žena Mgr. Dagmar Hanzalová. S organizačními změnami přichází i změny ve vzdělávání, každá škola si tvoří svůj vzdělávací program dle RVP. V roce 2007 se poprvé učí podle ŠVP – „Škola dílna lidskosti“, škola má svůj znak a své motto. Ve výuce se projevují nové prvky – projekty a projektové dny. Díky nim škola může získávat další finance. Přichází i nový název školy – Základní škola a mateřská škola Blížejov, příspěvková organizace.

Od roku 2008 se obec snaží získat díky projektům finance na rekonstrukci školy, v roce 2010 dostává 6 000.000,-Kč na výměnu oken a zateplení školy, rekonstrukce proběhla během letních prázdnin v roce 2012, byl to dar k 75 letům budovy školy (viz. obr. č. 10). Kromě vnější rekonstrukce došlo i ke změnám v budově školy : rozšíření MŠ o oba školní byty na celé přízemí budovy a dětského hřiště ze školníkovy zahrady, rekonstrukce školních dílen ve sklepních prostorách, rekonstrukce školní jídelny a jejího odvětrávání, rozšíření počtu kmenových tříd, rekonstrukci podlahy v tělocvičně a vedle školy je vybudováno hřiště s umělým povrchem.

Kromě stavebního projektu škola získala peníze v projektech EU PENÍZE ŠKOLÁM – na vybavení didaktickou technikou a didaktickým materiálem, COMENIUS – na spolupráci evropských škol, ČESKÝ LES – místo , kde žiji – finance na propagaci zdejšího kraje a zkvalitnění práce s moderní didaktickou technikou.

Postupně se opět zvyšuje počet dětí v základní škole i v mateřské škole. Ve školním roce 2013 má škola poprvé za svoji existenci všech devět ročníků jako samostatné třídy o celkovém počtu 160 žáků, v mateřské škole jsou otevřeny tři třídy s celkovém počtu 74 dětí, ve školní družině jsou dvě oddělení s kapacitou 50 žáků, ve školní jídelně se stravuje okolo 250. strávníků. 

 V létech 2016 až 2020 probíhaly na budově školy opět velké inovace. Nejprve se v roce 2016 a 2017 rekonstruovaly zbývající toalety, kompletně došlo k obnově elektrického vedení, vybudovaly se nové rozvody vody, které se byly rozděleny na užitkovou ze školní studny a pitnou z místního vodovodu. V budově došlo ke kompletní výměně topných těles a nakonec se rekonstruovala celá kotelna, včetně moderních plynových kotlů a automaticky řízeného vytápění. Nově byly vedeny i odpady, včetně nového lapolu v bývalé kotelně.

   V roce 2019 a 2020 byla vybudována zcela nová půdní vestavba, kde vznikly tři odborné učebny – počítačová, jazyková a přírodovědná. Ty byly vybaveny praktickým nábytkem, interaktivními tabulemi či televizory, počítači, notebooky, stavebnicemi Pasco, 3D tiskárnami. Jazyková učebna nyní disponuje moderními programy na výuku jazyků. Všechna patra včetně suterénu spojuje výtah. Škola je dnes kompletně bezbariérová, včetně nových toalet v půdní vestavbě.

   Ve vzdělávací oblasti jsme se zaměřili především na výuku cizích jazyků. Čtyři roky po sobě u nás pobývali vždy týden dva cizinci z různých koutů světa v projektu Edison. Navštívili jsme dvakrát po sobě s žáky 9. ročníku Anglii v rámci evropských projektů. Projekt CKI jsme využili na podporu integrovaných dětí a od roku 2018 na škole působí speciální pedagog financovaný také z těchto projektů. Integrovaným dětem pomáhají především asistenti pedagoga, kterých na škole stále přibývá, vzhledem k vzrůstajícímu počtu dětí se specifickými potřebami.