Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Iva Dostálová

Konzultační hodiny: Čt 14:30 – 16:00 je možno měnit na základě telefonické domluvy

Kontakt: tel.: 737 477 957, iva.dostalova@zsblizejov.cz

Kdo je výchovný poradce?

Je to pedagog, odborně připraven na výchovné poradenství. Pomáhá při profesní orientaci, řešení výchovných a učebních otázek.

Činnost výchovného a kariérního poradce

I. Standardní činnosti výchovného poradce
I.I. Poradenské činnosti:
1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,
d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,
e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Úplné znění ke dni 1. 1. 2020 je zpracováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pouze
jako informativní materiál. Právně závazné znění vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů.
5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona
I.II. Metodické a informační činnosti
1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:
a) v otázkách kariérového rozhodování žáků,
b) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
c) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
d) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
e) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Školní poradenské pracoviště

Služby poskytované školou jsou koordinovány se službami školských poradenských zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) při řešení výchovných a vzdělávacích problémů.

PROGRAM ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ:

 • pracovat se všemi subjekty školy a tím předcházet školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucím jevům
 • sledovat účinnost preventivních programů a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • vybudovat příznivé sociální klima pro přijímání kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole
 • posílit péči o neprospívající žáky a vytvořit předpoklady pro jejich zlepšení
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodinou
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení

Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče

Volba povolání je důležitá. Nevhodně zvolený druh studia může zkomplikovat profesní dráhu. Je potřeba, aby rodina objektivně zhodnotila předpoklady svého dítěte pro další studium. Nezanedbatelné je také posouzení možností nalezení uplatnění ve zvolené profesi.

Pro získání objektivních informací škola nabízí tyto odkazy:

Národní ústav odborného vzdělávání – nabízí informační portál, který obsahuje všestranné informace o školách, oborech, vzdělání a uplatnění absolventů www.infoabsolvent.cz

EUROGUIDANCE – je informační databáze. Na stránkách www.neflakamse.cz naleznete nabídku vzdělávání, popisy profesního uplatnění, práce, kariérové poradenství

Kompletní seznam škola v regionu (adresy, kódy a veškeré důležité informace) nabízí Atlas školství www.atlasskolství.cz

Informace k přihláškám na SŠ

Do konce ledna žák odevzdá formulář k přihláškám na střední školu, který je k dispozici na stránkách školy – nebo přímo u výchovného poradce (vyplněný vzor přiložen). Rodič společně s dítětem formulář vyplní (na 1. místo udá preferovanou školu). Žák má možnost podat 2 přihlášky na střední školy.

Vedení školy přihlášky vytiskne a potvrdí platnost známek za 1. pololetí konce 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku.

Na přední straně přihlášky je nutno doplnit chybějící údaje jako: Emailová adresa zákonného zástupce, Telefonní kontakt uchazeče, Emailová adresa uchazeče, Podpis uchazeče, Datum narození zákonného zástupce, Podpis zákonného zástupce. Dále následuje kolonka pro potvrzení lékařem. Přihlášku zákonný zástupce zasílá – popřípadě předává na střední školu sám. Škola za předání přihlášky na SŠ již neodpovídá. Přihláška na SŠ musí být zaslána nejpozději do 1. března.

Informace k zápisovému lístku

 • 22. duben je doba, kdy mohou nejdříve střední školy oznámit rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka
 • Pokud byl žák přijat ke studiu, na vybranou školu do 10 dnů po oznámení odevzdává zápisový lístek. Tím potvrzuje, že na této škole začne v září studovat. Střední škola, která zápisový lístek neobdrží, obsadí toto místo jiným uchazečem.