Učební osnovy pro 1. – 3. ročník ZV

Cílová a obsahová specifikace jednotlivých vyučovacích předmětů

Vzdělávací program Škola dílnou lidskosti realizuje požadavky na základní vzdělávání prostřednictvím formulovaných vzdělávacích oblastí a vytváří pro školní praxi dílčí celky –vyučovací předměty.

Oblast:                                                                      Předmět:

1. Jazyk a jazyková komunikace                         – český jazyk

                                                                                – cizí jazyk

2. Matematika a její aplikace                              – matematika

3. Informační a komunikační technologie              – v 1. – 3. ročníku

                                                                                 (není samostatným předmětem)

4. Člověk a jeho svět                                              – v 1. – 3. ročníku – prvouka

5. Umění a kultura                                                   – hudební výchova

                                                                                 – výtvarná výchova

                                                                                 – dramatická výchova

                                                                                 (není samostatným předmětem)

6. Člověk a zdraví                                                   – tělesná výchova

                                                                                 – výchova ke zdraví

                                                                                 (není samostatným předmětem)

7. Člověk a svět práce                                            – praktické činnosti

Hlavní cíle 1. období

Cílem prvního období základního vzdělávání je naučit žáky: základům čtení, psaní, počítání a prvního cizího jazyku. Vyučování má ve všech předmětech činnostní charakter.

Při vytváření dovedností a návyků v 1. – 3. ročníku se požaduje, aby žáci chápali účel a smysl každé své činnosti, aby o činnostech hovořili a měli pro ně dostatečný časový prostor. V souladu s charakterem myšlení žáků je těžiště vyučování v přímém poznávání skutečností kolem nás.

K výuce v tomto období patří i vyučovací předměty s výchovným zaměřením, tj. hudební, výtvarnátělesná výchova a pracovní činnosti. V programu jsou uplatňovány též:dramatická výchova, výchova ke zdraví a informační a komunikační technologie, ale netvoří samostatné předměty.

Charakteristické pro toto období je prolínání učiva mezi všemi vyučovacími předměty.