Charakteristika školy

Vybavenost školy

       Školní budova je celkem v dobrém stavu. Vybavení tříd je zastaralé a bude postupně obnovováno. V letošním roce byl kompletně vybaven I. stupeň nábytkem. V části školy bylo rekonstruováno  elektrické osvětlení odpovídající hygienickým požadavkům. Také sociální zařízení odpovídá současným hygienickým požadavkům.

       Množství pomůcek je již zastaralé, postupně dochází k jejich obnově. Byl pořízen dataprojektor, dva notebooky. Škola má počítačovou učebnu s 20 počítači – 6 nových, 14 repasovaných . Počítače jsou propojeny do školní sítě a jsou připojeny k internetu, učebna je vybavena tiskárnou a skenerem. Na I. stupni jsou tři nové počítače, které jsou také připojeny k internetu. Taktéž počítač ve sborovně. Staršími počítači je dále vybavena družina, knihovna a chodba a dvě učebny.

K dalšímu vybavení školy patří starší televize, videa, radiomagnetofony, zpětné projektory, DVD, elektronické klávesy, kopírka. Pomůcky jsou vedeny v jednotlivých kabinetech.                               

        Školní dílna má 20 pracovních míst. Je postupně dovybavována. Nově byly zřízeny dvě cvičné kuchyně a místnost pro ruční práce dívek. Školní pozemek byl zcela zrušen. Byly započaty práce s jeho obnovou na školním dvoře.

         Školní knihovna prošla kompletní inventurou, je nutné její doplnění.

          Pro výuku tělocviku je využívána tělocvična, venkovní hřiště na kopanou a víceúčelové hřiště.

          Školní družina je slušně vybavena hračkami, novou TV. Je nutno dovybavit novým kobercem, odpočinkovým koutem, stoly a židlemi.

 Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor naší školy tvoří pedagogičtí pracovníci ZŠ Blížejov ( ředitelka školy, statutární zástupce ředitele,  devět učitelů a jedna vychovatelka. Kvalifikovanost pracovníků je na dobré úrovni, buď mají vysokoškolské vzdělání nebo si jej doplňují. Ředitelka školy má vystudované funkční studium I. a nyní studuje  funkční studium II. Věkový průměr pedagogického sboru je 41 let, převládají zkušení učitelé.

Počet vyučovaných hodin týdně je 183, z toho je 48% neaprobovaně, po dostudování učitelů se v příštím roce  bude pohybovat kolem 30%. Vzhledem k malému počtu učitelů

na druhém stupni je zvýšení aprobovanosti velice obtížné,  snažíme se proto zkvalitnit výuku využíváním nabídky DVPP.

 Charakteristika žáků

 Převážnou částí žáků jsou děti z obce Blížejov a přilehlých vesnic, na druhý stupeň dojíždějí i žáci z obce Osvračín. Dětí cizích státních příslušníků je na naší škole minimum.

Donedávna se pohybovala migrace na naší škole kolem 2%, poslední rok, kdy byly v obci zřízeny nové byty, se pohybuje kolem 7%.

Máme zkušenosti  i s integrací dětí, převážně s poruchami učení a chování.

 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

            Spolupráce s rodiči žáků je na dobré úrovni. Rodiče mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné domluvě, v době konzultačních hodin, třídních schůzek a v době akcí pro veřejnost ( den otevřených dveří, dílny s rodiči, vánoční vystoupení atd. ). Rodiče jsou

o činnosti informováni prostřednictvím výroční zprávy školy, nástěnky u vchodu školy a od září 2007 také prostřednictvím internetu. Užší vztah se školou je navázán pomocí třídních důvěrníků soustředěných v SRPDŠ. Toto sdružení pomáhá škole v získávání sponzorských darů na odměny v různých soutěžích a spolupracuje na řadě projektů ( sportovní turnaje, exkurze do závodů, kroužky atd ).

            Úzce spolupracujeme také se Školskou radou, pravidelně se schází 2x do roka a vždy, když je třeba řešit nějaký problém. Pravidelně je přizvána i ředitelka školy. Rada pomáhá především v prosazování zlepšování hygienických podmínek školy a zlepšování estetického vzhledu školy.

            Úzce spolupracujeme s obcí při jejich akcích ať již jejich zajišťováním nebo kulturním vystoupením našich žáků. Spolupráce je navázána také s podnikem Tondach, Skládkou Lazce.

 Dlouhodobé projekty a spolupráce

             Škola dlouhodobě spolupracuje s nadací TEREZA – ekologickou organizací.

 Podílí se také na programu podporující zdraví dětí prodejem školního mléka a zdravých výrobků.

            Pedagogové spolupracují na školních projektech 6x ročně. Pořádáme také řadu kulturně vzdělávacích akcí, exkurze, lyžařské kurzy a školní výlety, kde se zaměřujeme na tvorbu třídního kolektivu, týmu a respektování druhých