Klíčové kompetence

Komunikativní

 • žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory
 • naslouchá jiným promluvám, rozumí jim
 • rozumí v rámci svých možností různým typům textů, ilustracím
 • využívá komunikační a informační prostředky 

K učení

 • žák umí vyhledat a třídit informace
 • samostatně pozoruje
 • používá obecně známe termíny a symboly
 • poznává smysl a cíl učení 

K řešení problému

 • žák si všímá situací ve škole i mimo ni, přemýšlí o jejich řešení
 • nenechá se zviklat případným nezdarem
 • sleduje svá zlepšení

Sociální a personální

 • žák účinně pracuje ve skupině, podílí se spolu s pedagogy na utváření pravidel práce
 • podílí se na utváření příjemné pracovní atmosféry, přispívá k dobrým vztahům
 • respektuje odlišná hlediska
 • posiluje sebedůvěru

Občanské

 •  žák respektuje přesvědčení druhých, uvědomuje si povinnost postavit se násilí  a bezpráví
 • je si vědom svých práv a povinností
 • je schopen pomoci
 • zapojuje se do kulturního a sportovního života
 • rozhoduje se v zájmu ochrany přírody  

Pracovní

 • žák používá bezpečně a účinně materiály a nástroje
 • přistupuje k pracovním výsledkům i z hlediska ochrany zdraví svého a ostatních