Klíčové kompetence

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti.

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. 

  I.  Kompetence k učení

Na konci základního vzdělávání žák: 

 1. vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie,
 2.  plánuje, organizuje a řídí vlastní učení
 3.  projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 4. vyhledává a třídí informace
 5.  na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 6. operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly
 7.  uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí
 8.  na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 9. samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 10. poznává smysl a cíl učení,
 11.  má pozitivní vztah k učení,
 12. posoudí vlastní pokrok
 13. určí překážky či problémy bránící učení,
 14. naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit,
 15. kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

  II.  Kompetence k řešení problémů

Na konci základního vzdělávání žák: 

 1. vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni,
 2. rozpozná a pochopí problém,
 3. přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách,
 4. promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a  zkušeností
 5. vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky,
 6. využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení,
 7. nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 8. samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení;
 9.  užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 10. ověřuje prakticky správnost řešení problémů
 11. osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací,
 12. sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 13. kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit,
 14. uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí
 15. výsledky svých činů zhodnotí

  III.  Kompetence komunikativní

Na konci základního vzdělávání žák:

 1. formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu,
 2. vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje,
 4. účinně se zapojuje do diskuse,
 5. obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 6. rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů,
 7. běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků,
 8. přemýšlí o nich, reaguje na ně
 9. tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění
 10. využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 11. využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

  IV.  Kompetence sociální a personální

Na konci základního vzdělávání žák:

 1. účinně spolupracuje ve skupině,
 2. podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu,
 3. na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu  společné práce
 4. podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu,
 5. na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů,
 6. v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 7. přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy,
 8. chápe potřebu efektivně spolupracovat  s druhými při řešení daného úkolu,
 9. oceňuje zkušenosti druhých lidí,
 10. respektuje různá hlediska
 11. čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
 12. vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj;
 13. ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

  V.  Kompetence občanské

Na konci základního vzdělávání žák:

 1. respektuje přesvědčení druhých lidí,
 2. váží si jejich vnitřních hodnot,
 3. je schopen vcítit se do situací ostatních lidí,
 4. odmítá útlak a hrubé zacházení,
 5. uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 6. chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy,
 7. je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 8. rozhoduje se zodpovědně podle dané situace,
 9. poskytne dle svých možností účinnou pomoc
 10. chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
 11. respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví,
 12. projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost,
 13. aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
 14. chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy,
 15. respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí,
 16. rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

VI.  Kompetence pracovní

Na konci základního vzdělávání žák:

 1. používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení,
 2. dodržuje vymezená pravidla,
 3. plní povinnosti a závazky,
 4. adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 5. přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
 6. využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost,
 7. činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
 8. orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci,
 9. chápe podstatu, cíl a riziko podnikání,
 10. rozvíjí své podnikatelské myšlení