Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují ve  4. a 5. ročníku prostřednictvím tělesné výchovy (samostatný předmět), zdraví a výchova ke zdraví (není samostatný předmět)

Tělesná výchova

A) Výchovně vzdělávací cíle:

–  rozvoj pohybových schopností a dovedností žáků

–  rozvoj smyslu pro účelný a krásný pohyb

–  získat návyky správného držení těla, nacvičovat základní cviky k získání těchto návyků

–  vést žáky k vědomému zvládnutí pohybu, zařazovat cviky na  koordinaci pohybů

–  zvyšovat pohybový rozsah a obratnost žáků

–  upevňovat charakterové vlastnosti žáků, rozvíjet sociální vztahy

–  získávat pocit nutnosti pravidelného cvičení jako součásti správného životního stylu

–  vštípit dětem radostný pocit z pohybu

–  pochopit důležitost organizace a spolupráce hlavně formou her (dodržování pravidel, umět se podřídit kolektivu, spolupracovat…)

–  neustále seznamovat žáky s důležitostí dodržování bezpečnostních zásad (při hrách v tělo- cvičně, na hřišti, při cvičeních s náčiním nebo na nářadí…)

–  umět slyšet, vnímat a reagovat na povely učitele (nejen na píšťalku, ale i na jiné podněty – slovní , gestikulační …)

–  naučit žáky připravit na sportovní výkony – zvolit vhodnou obuv, vhodné oblečení (sepnout vlasy, odložit hodinky a jiné cennosti …)

–  posilovat tělesnou kondici a duševní pohodu dětí správně zvolenými aktivitami, vhodnými a přiměřenými tomuto věku

–  z hlediska správné organizace a bezpečnosti je vhodné zvládnout s dětmi základy pořadových cvičení (nástupy, povely pozor,pohov…)

–  využívat různá kondiční cvičení k rozvoji a zvýšení pohybových schopností žáků – to je zvyšovat obratnost, vytrvalost, rychlost, pohyblivost (za pomocí různého načiní, využití různých druhů nářadí, přeskoky, odrazy, překonávání překážek, různé druhy běhů…)

–  vnímat důležitost průpravných cvičení (rozcviček), jako prostředku pro zlepšení a odstranění nedostatků, které vznikají z jednostranného zatížení páteře či ze špatného způsobu života, nedostatku sportovních aktivit

–  seznamovat žáky s důležitostí správného rozcvičení, využívat veškeré kompenzační prostředky (protahovací, uvolňovací cvičení , strečink, …)

–  učit žáky cítit, vnímat hudbu a umět ji vyjadřovat pohybem, snažit se rozvíjet rytmické cítění, začleňovat taneční prvky (lidové písničky)

–  rozvíjet dovednosti žáka zvládnutím základů atletické abecedy (běhy, skoky, hody …)

–  zvládat průpravná cvičení pro míčové hry, správně zvládat techniky házení, chytání, přihrávání

–  seznamovat žáky s nácvikem jednoduchých základů miniher

–  vkládat dle možností cvičení v různém prostředí, seznamovat žáky s pohybem na hřišti, ve volné přírodě, v lese

–  dle možnosti zařadit zimní sportování (bobování, sáňkování, lyžování, bruslení)

–  vštípit základy plaveckých  dovedností

–  nesoustředit se jen na hodiny Tv, ale začleňovat do vyučování další pohybové aktivity – vycházky, pohybové chvilky, cviky ve třídě na správné držení těla) 

B) Charakteristika výuky:

Veškeré tělesné pohybové aktivity vedou k všestrannému rozvoji žáka, nejen ke zvýšení jeho pohybových schopností a dovedností, ale i k posílení jeho charakterových vlastností (zodpovědnost, spolupráce, vytrvalost, odvaha, schopnost respektovat pokyny, umět se podřídit kolektivu …).

Tělesná výchova pěstuje u žáků kladný vztah ke sportu a pohybu vůbec, aby se sport stal  součástí jejich zdravého životního stylu. Systémem jednoduchých pohybových  a sportovních aktivit vede ke zvyšování tělesné zdatnosti a k správnému držení těla žáků.

Vštěpováním pohybových návyků a vyvoláním radostného pocitu z pohybu u dětí se podílíme na zvyšování jejich psychické odolnosti vůči negativním vlivům svého okolí a na posilování jejich charakterových vlastností.  Základní a důležitou metodou, která slouží ke splnění všech těchto cílů a úkolů je HRA a dodržování herních pravidel.

Osvojením základů herních technik a taktických postupů, zvyšujeme u žáků nejen pohybové schopnosti, ale také podporujeme jejich prostorovou orientaci, schopnost správného a rychlého rozhodování i schopnost pohotově reagovat.

Neustále věnujeme patřičnou pozornost bezpečnosti při výuce Tv, průběžně opakujeme bezpečnostní pravidla, upozorňujeme na možnosti úrazů, snažíme se vštípit pocit zodpovědnosti za své chování a svoji bezpečnost, pocit sounáležitosti a ohleduplnosti ke svým spolužákům.

Tělesná výchova je předmět, kde je nutný diferencovaný přístup k žákům podle jejich momentální tělesné zdatnosti. Zde musíme citlivě hodnotit každého žáka, vzhledem k jeho individuálním možnostem a předpokladům pro zvládnutí různých pohybových aktivit.

V hodinách Tv se nezaměříme jen na rozvoj a zdokonalování  pohybových schopností, ale také vštěpujeme důležité hygienické zásady s tím spojené.

Pohybové činnosti by měly prolínat a doplňovat i další oblasti výchovy, měly by se objevovat i v dalších předmětech jako např. vhodné rozcvičky, pohybové hry, taneční prvky.

Správně řízená výuka tělesné výchovy vyžaduje, aby učitel:

–  kladl na žáky tělovýchovné požadavky, které jsou přiměřené jejich tělesné a pohybové vyspělosti

–  dbal rozdílu mezi chlapci a děvčaty

–  volil program s ohledem na roční období a materiálně technické vybavení školy

–  dbal bezpečnosti žáků a vedl žáky k nacvičování vhodné a správné dopomoci a záchrany při cvičení

–  účelně zaměstnával co nejvíce žáků vhodnými bezpečnými úkoly ke cvičení ve družstvech

Hlavní organizační formou vyučovacího procesu je vyučovací hodina tělesné výchovy. Vyučovací hodiny tělesné výchovy se nespojují do dvouhodin, rovnoměrně se rozkládají do týdenního rozvrhu.

Zařazování kurzu plavání – dle podmínek školy.

Tělovýchovné chvilky

Do vyučovacích hodin ostatních předmětů je vhodné vkládat tělovýchovné chvilky. Zařazují se, když se u žáků začne projevovat únava. Jejich programem jsou koordinační, vyrovnávací i kondiční cviky, které žák zná z výuky Tv v daném ročníku.

 Hygienické požadavky pro Výuku Tv

Cvičební prostory – tělocvičny je třeba udržovat v čistotě a jejich vybavení vždy před užitím kontrolovat. Teplota vzduchu v tělocvičně by měla být přiměřená, neměla by být nižší než 16OC.

Na vyučovací hodiny Tv se žáci převlékají do cvičebních úborů. Z pedagogických důvodů používá cvičební úbor i učitel.

Pro zvýšení odolnosti organismu se doporučuje, aby výuka Tv probíhala často na hřišti nebo v terénu. Chceme prospět zdraví žáků, a proto realizujeme mimoškolní tělovýchovné aktivity žáků ve spolupráci s rodiči, sportovními oddíly aj.:

–  kroužky

–  nepovinné předměty

Cílem této spolupráce je dosáhnout, aby většina žáků měla alespoň 4 x za týden hodinu Tv. Realizace tohoto záměru je možná proto, že spolupracujeme s tělovýchovnými oddíly (2 hod. školní Tv, 2 hod. mimoškolní Tv) – dle podmínek školy.

Charakteristika některých cvičení zařazovaných pravidelně do hodin Tv

Vyrovnávací cviky

Jsou to průpravná gymnastická cvičení, která jsou zaměřena na uvolnění a protažení jednotlivých svalových skupin. V tomto období posilovací cviky zařazujeme jen jednoduché a krátce. Pozornost věnujeme cvičením koordinačním, cvičení na zvětšování pohybového rozsahu kloubů, také na podporu návyku správného držení těla.

Cvičení mohou být prováděna v rytmických obměnách s možností hudebního doprovodu. Patří sem cvičení prostná, s náčiním i na nářadí, na místě i za pohybu. Dbáme při tom na přiměřený čas pro zařazování těchto cvičení do vyučovacích hodin.

Kondiční cvičení

Cvičení se zaměřením na rychlost, pohyblivost, obratnost, vytrvalost, to jsou:  běh, skoky, házení, cvičení rovnováhy, lezení, šplhání, překonávání překážek, gymnastická cvičení s náčiním i bez náčiní (např. s míči, se švihadly, na lavičkách, žebřinách apod.).

Rytmická cvičení a tanec

Rytmická cvičení jsou velmi vhodnou součástí vyučování ve 4. a 5. roč., zařazujeme je nejen do vyučovacích hodin Tv, ale též do hodin hudební výchovy i českého a anglického jazyka. Podporují značnou měrou dobrý psychický vývoj žáků. Cvičení zařazujeme jako rytmizaci jednoduchých a dětem známých pohybů podle hudebního doprovodu, v 1. a 2. ročníku cvičíme i podle říkanek a písní.

Tanec pomáhá zvládnout základní pohyby paží, nohou a trupu. Učíme žáky základní taneční kroky. Zaměřujeme se na estetický pohybový projev v přiměřeném tempu a dětem srozumitelném rytmu.

C) Obsah učiva v  ročnících

4. a 5. ročník

Pořadová cvičení:

–  základní postoje – pozor, pohov, povely –  v řad nastoupit, rozchod

–  nástup na značky, do řady, do družstev, společný pozdrav

Rytmická gymnastika a tanec:

–      koordinace svalového napětí, uvolnění

–      pohybová představivost

–      rozvoj smyslu pro dynamiku pohybu

–      rozvíjení prostorového cítění

–      rozvíjení rytmického

–      lidové tance

Průpravná cvičení:

–         protahovací a napínací cvičení

–         rychlostně silová cvičení /5 – 15s/

–         vytrvalostní cvičení /nad 10 – 15min/

–         vyrovnávací cvičení

Drobné hry:

–      hry spojené s během

–      hry spojené s házením

–      hry na hřišti

Lehká atletika:

–      běh, technika běhu, rychlý běh /60m/

–      skok daleký z místa

–      skok daleký skrčný

–      skok vysoký skrčný

–      hod míčkem z místa                                          

Akrobatická cvičení:

–      sed roznožný

–      kotoul vpřed

–      kotoul vzad

–      stoj na rukou

–      nácvik odrazu /můstek, trampolinka/ 

– roznožka přes kozu našíř

Sportovní hry:

–      průpravná cvičení bez míče

–      přihrávka trčením obouruč

–      přihrávka trčením jednoruč

–      vrchní přihrávka jednoruč

–      driblink

–      střelba na branku a koš

Turistika a pobyt v přírodě

–  chůze v terénu, překonávání překážek

–   táboření ochrana přírody

–   chování se v dopravních prostředcích

–   chůze k cíli vzdálenému cca 5 km

–   pozorování přírody

–   odhady vzdáleností

Plavání, lyžování, sáňkování

      –   dle podmínek školy

Zdravotní výchova ve 4. a 5. ročníku

Do celého druhého období výuky tělesné výchovy je zařazována zdravotní výchova, důležité je:

–  dbát na osobní čistotu těla, prádla, oděvu, cvičebního úboru

–  dodržovat čistotu a  pořádek v prostředí tělocvičny

–  otužovat vzduchem a vodou (ranní mytí studenou vodou)

–  seznamovat žáky s vhodnou životosprávou

–  do programu dne zařazovat pohybové aktivity ( tělovýchovné chvilky)

–  upozorňovat žáky na vliv dostatečného množství pohybu pro jejich zdravý vývoj (mimoškolní Tv)

–  předcházet úrazům tím, že dbáme, aby žáci dodržovali pokyny týkající se jejich bezpečnosti a ochrany zdraví

–  vést žáky, aby si uvědomovali, že při mimoškolních pohybových aktivitách musí dbát na svou bezpečnost, uvažovat o svém chování a dodržovat pokyny dospělých, aby vyrostli v zdravé lidi

–  vést žáky k tomu, aby uměli zavolat pomoc v případě, že se vyskytnou u úrazu

Úkoly zdravotní výchovy se neplní jenom v rámci tělesné výchovy, ale uplatňujeme je i v ostatních vyučovacích předmětech.

D) Očekávané výstupy na konci 2. období:

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Žák:

–        spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

–        zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení

–        spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích

–        uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy

–        reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Žák:

–        uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy

–        zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením