VZDĚLÁVACÍ OBLAST: UMĚNÍ A KULTURA

Vzdělávací oblast je v 6 až 9. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacích předmětů Hudební výchova a Výtvarná výchova

Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky.

Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy.

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět hudební výchova je v  6. až 9. ročníku vyučován po jedné vyučovací hodině..

A) Výchovně vzdělávací cíle vyučovacího předmětu Hudební výchova v

6. – 9. roč.:

– pronikat do podstaty hudby a hudebního umění

– získat základní poznatky o vývoji hudby a hudebních stylů

– pomocí hudebních nástrojů vyjádřit své pocity, hudební a nehudební představy

– pochopit roli posluchače a respektovat hudební projev druhých

– vytvořit zásobu naučených písní

– zařazovat vokální, instrumentální, poslechové a hudebně pohybové aktivity

– vytvářet vhodné prostředí pro vlastní hudební projev žáků

– prostudovat základní poznatky v oblasti hudební nauky

– rozvíjet hudební dovednosti žáka

B) Charakteristika výuky hudební výchovy na 2. stupni základní školy 

            Hlavními složkami hudební výchovy jsou pěvecké, instrumentální a poslechové činnosti doplněné hudebně pohybovými aktivitami. Žák se učí pracovat se svým hlasem, osvojuje si písně různých hudebních žánrů, poznává hudbu v jejích stylových, žánrových i funkčních podobách. Pěveckými, poslechovými, rytmickými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými a tvořivými činnostmi rozvíjí žákovu hudebnost. Pomáhá mu vytvořit si vlastní názory a postoje k hudebnímu umění minulosti i současnosti. Zpěv   by se měl státá prostředkem vyjádření radosti a pohody. Žák by měl mít příležitost uplatňovat své individuální hudební schopnosti a dovednosti.

VÝTVARNÁ  VÝCHOVA 

Vzdělávací předmět Výtvarná výchovav  6. a 7. ročníku vyučován po dvou vyučovacích hodinách a v  8. a 9. ročníku po jedné vyučovací hodině .

A) Výchovně vzdělávací cíle vzdělávací oblasti

–         rozvíjet tvořivé schopnosti a tvůrčí potenciál žáků,jejich výtvarné vyjadřování,pěstovat estetické cítění

–         uplatňovat ve vlastní výtvarné činnosti teoretické a praktické poznatky s výtvarnými výrazovými prostředky

–         rozvíjet představivost,fantazii a výtvarné myšlení ve vlastním výtvarném projevu

–         učit prezentovat svůj výtvarný projev a naslouchat názorům druhých

–         výtvarně experimentovat

–         pracovat s různými výtvarnými materiály

–         seznamovat se s netradičními výtvarnými technikami

–         umět základními výtvarnými výrazovými prostředky ztvárnit konkrétní i abstraktní téma

–         orientovat se v oblasti výtvarné kultury ( malířství,sochařství,grafika,architektura,užité umění) a v dějinách výtvarné kultury

–         vést k pochopení umění jako způsobu poznání a komunikace

–         navštěvovat vhodné umělecké besedy a výstavy

–         seznámit se s regionálním výtvarným uměním

–         vytvářet vstřícné a podnětné prostředí pro vlastní tvorbu žáků a jejich práce prezentovat ostatním ( nástěnky,výzdoba tříd,školy,prezentace na veřejnosti )

B) Charakteristika výuky

     Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím tvůrčích schopností žáka,ve kterých uplatňuje vlastní vnímání,myšlení,cítění,prožitky,představivost,fantazii.Umožňuje mu vyjadřovat se k různým tématům a situacím.Svůj výtvarný projev mají žáci možnost prezentovat,obhájit,vysvětlit spolužákům,vyslechnout jejich názory a zároveň říci svůj názor na práci ostatních.Ve všech formách výtvarného projevu se prezentuje osobnost žáka a dává mu možnost individuálně se vyjádřit.

Žák se postupně učí vytvářet si vztah k výtvarnému umění,výtvarným hodnotám,učí se zaujímat k nim svůj postoj,vnímat pozitivní i negativní,je veden k všímání si okolního světa.