Průřezová téma

Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.

Obsah průřezových témat doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů, které  procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností.

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:

·  Osobnostní a sociální výchova

·  Výchova demokratického občana

·  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

·  Multikulturní výchova

·  Environmentální výchova

·  Mediální výchova

Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu. 

Průřezová témata jsou využita jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu, což je znázorněno v následujících tabulkách, v podobě samostatného předmětu – Mediální výchova v 8. a 9. ročníku po jedné hodině i v podobě projektů, jejichž návrhy jsou uvedeny v závěru této kapitoly.

Projekty 

                Každý školní rok se uskuteční celkem 6 projektů , ve kterých se bude  vzájemně prolínat většina průřezových témat – náměty budou voleny vždy aktuálně z následně popsaných témat. Projekty budou probíhat  na celém druhém stupni ve vzájemném propojení žáků. Většina projektů bude dvoudenních (jeden den exkurze, práce v terému a druhý den bude následovat zpracování poznatků v případě naukových projektů, u soutěží bude první den probíhat příprava a druhý den vlastní soutěže). Projektové dny budou zařazovány ve dnech před či po dnech volna a ve dnech oslav, tak aby co nejméně narušovaly průběh výuky.

Náměty :

1.     Ekosystémy – les, pole, voda

2.     Problémy životního prostředí v našem okolí 

3.     Naše obec – její zastupitelé 

4.     Region ve kterém žiji 

5.     Praha naše hlavní město 

6.     Žijeme v Evropě 

7.     Poznáváme svět a lidi v něm 

8.     Oslavy tradičních svátků – Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Den dětí 

9.     Soutěže – Dopravní výchova, zdravověda, Olympiáda 

10. Školní výlety