Charakteristika ŠVP

Škola patří mezi malé venkovské školy, tutíž má určitá specifika  v organizaci výuky – omezení v možnostech nabídky volitelných předmětu  a  jejich vzájemném propojování  se snažíme nahradit formou kroužků a jiné mimoškolní aktivity.

Zaměření školy  

Škola je zaměřena na:

  • výuka cizích jazyků od 1. ročníku formou kroužku
  • práce s výpočetní a komunikační technikou od
  • sportovní výchovu doplněnou mimoškolní aktivitou

–         chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi;

–         zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu;

–         vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání;

–         preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu;

–         vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu;

–         chceme stejnou péči věnovat všem žákům;

–         chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi);

–         nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.;

–         provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi;

–         chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit  podmínky pro jejich rozvoj. Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání. 

Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky.