Hodnocení žáků

Zásady hodnocení

 • žákům sdělíme základní učební požadavky, jasně formulujeme, jaké dovednosti si mají žáci osvojit, čemu se mají naučit
 • sebehodnocení nepovažujeme za příležitost k podvádění, dík zpětné vazbě
 • mají učitelé a žáci přehled o tom, co a jak již zvládli
 • žákům umožňujeme uvědomění si, co z probíraného učiva již ovládají
 • žákům umožňujeme vyjadřovat své myšlenky, názory a prezentovat své vědomosti, nejdříve dáváme příležitost projevit se žákům, kteří se v daném učivu orientují jako první, na jejich příkladě si ostatní žáci uvědomí vlastní stupeň poznání
 • předkládáme žákům ukázky správně vypracovaných úkolů, různé obtížnosti a upřesňujeme co požadujeme na výborné ohodnocení a co je hodnoceno již jako chvalitebně, žáci ví, jakou náročnost úkolů mají k určitým ohodnocením zvládat

Pravidla hodnocení

 • prověřujeme a hodnotíme to, o čem víme, že jsme žáky učili a naučili
 • dbáme, aby příklady, diktované věty nebo testy určené k hodnocení žáků obsahovaly jen to, co bylo s žáky dostatečně procvičeno
 • dbáme, aby zádání úloh bylo věku žáků přiměřené tj. formulované tak, aby mu žáci určitého věku mohli dobře porozumět, aby o úkolu měli již nějaképovědomí, aby se již s podobným úkolem někdy setkali
 • ústní zkoušení vedeme tak, abychom při něm zjišťovali, co žák umí, ne to, co ještě neumí
 • písemnou práci na závěr určitého celku nezadáváme předčasně, ale až když  žáci svými projevy prokazují, že jsou na písemnou práci vybaveni vědomostmi
 • při prověřování učiva probíraného před delší dobou ho s žáky nejprve nějakou formou zopakujme, a to alespoň krátce a v několika po sobě jdoucích hodinách
 • při celkovém hodnocení žáka bereme v úvahu a hodnotíme i pokrok, jaký žák určité období udělal, jaká byla jeho snaha k odstranění nedostatků

Právní předpisy k hodnocení:

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), § 12 

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, § 8-9