INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

je ve 4. a 5. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu

Informatika

A) Výchovně vzdělávací cíle:

 –  seznamovat žáky se základními funkcemi počítače

 –  uvědomovat si úlohu rychlých informací v dnešním moderním světě

 –  umět správně komunikovat telefonem (pevná linka, mobil)

 –  ukázat, jak se dají v současnosti využívat informační a komunikační technologie

 –  naučit se svoje soubory informací vytvářet, ukládat a opět vyhledávat

 –  seznámit se s tím, jak přijímat a odesílat zprávy e-mailem

 –  učit žáky pracovat s textem a obrázkem v textovém editoru

 –  poznat možnost získávání a předávání informací pomocí internetu       

B) Charakteristika výuky Informatiky v 2. vzdělávacím období:

Vyučovací předmět Informatika je  vyučován ve 4. a 5. ročníku po jedné vyučovací hodině týdně. Časová dotace byla posílena z disponibilní časové dotace, neboť jsme si vědomi důležitosti získání ICT gramotnosti našimi žáky. Charakter výuky informatiky je činnostní. Výuku orientujeme tak, aby žáci dovednosti a znalosti získávali výhradně na základě individuální nebo maximálně dvoučlenné skupinové práce s počítači, periferiemi a používaným softwarem. Žáci provádějí takové činnosti, které vedou k získání základních znalostí a dovedností z oblasti práce s ICT technologiemi výhradně uživatelského charakteru, ale tak, aby je mohli dále rozvíjet na druhém stupni základního vzdělávání. Cílem naší práce je vybavit žáka takovými kompetencemi, které mu umožní ICT technologie v budoucnosti cílevědomě využívat při učení a později též při organizaci  svého života. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího softwaru a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem pro uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní a zájmové činnosti.

 C)  Obsah učiva –  2. vzdělávací období – informatika

1)      Historie informací                                                                  ( Mezipředmětové vazby s                 –           pojem informace                                                                vlastivědou – historická část )

         – Starověk                                                                                                        

          – Středověk

          – Novověk

2)      Seznámení s počítačem

          – z čeho se počítač skládá                                                         ( Mezipředmětové vazby s

          – monitor                                                                                              pracovními činnostmi )

          – klávesnice

          – myš

          – přídavná zařízení

          – zapnutí počítače 

          – uživatelský účet

          – hardware a software

3)      Hygiena práce u počítače                                                   ( Mezipředmětové vazby s

            Malování                                                                                přírodovědou – ochrana zdraví )

        –  základní popis okna

          – plechovka                                                                              

          – nový dokument

          – štětec

          – úsečka

          – předdefinované tvary – obdélník, elipsa, zaoblený obdélník      ( Mezipředmětové vazby s      – více barev                                                         matematikou a výtvarnou výchovou )

– mnohoúhelník

          – nastavení více barev, kapátko, lupa

          – ukládání a otvírání dokumentu

          – označování pomocí nástroje výběr

          – přesouvání

          – výběr libovolného tvaru

          – křivka, soustředné kružnice

          – kopírování

          – klávesové zkratky

          – mazání pomocí klávesy Delete

          – vkládání textu do obrázku

          – stínování

          – vícebarevná textura

          – překlopení, otáčení, zkosení, změna velikosti, velikost obrázku

          – příprava obrázku před tiskem, vlastní tisk

5)      Windows  –  základní informace o systému

          – důležité ikony na ploše                                                            ( Mezipředmětové vazby s

          – hlavní nabídka                                                                      cizím  jazykem – angličtina )

          – nabídka Start

          – příslušenství

          – programy, dokumenty a soubory

          – složka – vytvoření, označování a otvírání, přejmenování

          – okno složky – změna velikosti, posouvání

          – mazání jedné a více složek najednou

          – přesun složek

          – kopírování

          – přehled ve složkách

          – velikost složky a dokumentu

          – změna pozadí, vlastní spořič na pozadí

          – spořič obrazovky, vzhled plochy

6)      Textový editor – Microsoft Word  –  úvodní část

        –   základy psaní – velká písmena, diakritika, zvláštní znaky

         –  základní funkce textového a grafického editoru                                                                                
            – dokument – nový dokument, otevření a zavření dokumentu                         

         – práce s textem                                                  

         – označování, mazání, vkládání textu, přesun textu   

          – písmo

          – základní formát písma, velikost, font, barva písma,

          – náhled

          – kopírování

          – úprava dokumentu – odstavce, dopisový formát, odsazení 1.řádku, pravítko

          – uložení dokumentu

          – obrázek – vkládání obrázků z Klipartu

          – úprava obrázku

          – obtékání textu

          – okraje

          – WordArt

7)      Počítačové sítě  – úvodní část

          – lokální síť

          – globální síť – Internet

          – prohlížeč – Internet Explorer, ostatní prohlížeče

          – hypertextové odkazy

          – vyhledávací stránky, vyhledávání pomocí klíčových slov

          – stahování – obrázky

8)      Elektronická pošta    – program Microsoft Outlook – úvodní část

          – nový dopis, úprava textu, přečtení dopisu, odpověď

          – adresy na stejném serveru

          – mazání nepotřebných zpráv

          – příloha

          – předat dál

D) Očekávané výstupy na konci 2. období :

Žák

–        chápe společenský tok informací – vznik-přenos-transformace-zpracování – distribuce

        informací

–        využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

–        respektuje pravidla bezpečné práce s HW i SW a postupuje poučeně i v případě jejich

        závad

–        chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím

–        při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty

–        vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích

–        komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

–        pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru

–        ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a

         vzájemnou návaznost