Průřezová téma

1. ročník

Osobnostní a sociální výchova – noví spolužáci

Environmentální výchova – odpadové hospodářství

Výchova myšlení v souvislostech – místo, kde žijeme – obec

2.ročník 

Osobnostní a sociální výchova – žijeme na stejném patře

Environmentální výchova – voda

Výchova myšlení v souvislostech – místo, kde žijeme – okres

3.ročník 

Osobnostní a sociální výchova – sportem ke kamarádství

Environmentální výchova – ovzduší

Výchova myšlení v souvislostech – místo, kde žijeme – kraj

4.ročník 

Osobnostní a sociální výchova – žijeme zdravě – patologické jevy

Environmentální výchova – ochrana přírody a kulturních památek

Výchova myšlení v souvislostech – místo, kde žijeme – Česká republika

5. ročník

Osobnostní a sociální výchova – jak se chovat na ulici – veřejnosti

Environmentální výchova – nebezpečný odpad

Výchova myšlení v souvislostech – místo, kde žijeme – Evropa

1.-5. ročník

Během celého prvního stupně v rámci mediální výchovy se budou žáci zúčastňovat

besídek, divadel, znalostních soutěží a vydávání časopisu 1. stupně

Také výchova demokratického člověka a multikulturní výchova bude průběžně

realizována, a to kamarádstvím, pomocí starším lidem, toleranci k lidem jiné národnosti

a národnostním skupinám, vlastenectví, pomoci chudším a nemocným lidem