Výchovné a vzdělávací strategie

Cíle základního vzdělávání a jeho naplňování v životě školy, žáka a ve výuce

1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a  motivovat je pro celoživotní učení

 • Rozvoj postojů, dovedností a způsobů  rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost
 • Dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů (nabídek) – knihovna, Internet,
 • Propojení informací se skutečným životem
 • Organizace vlastní činnosti, vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost
 • Komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu
 • Poznávání vlastních možností, prezentace vlastních výsledků
 • Účast na organizaci vzdělávání
 • Práce v motivujícím prostředí, dobré výsledky podporují motivaci
 • Práce s přiměřeným učivem
 • Hodnocení formou zpětné vazby
 • Hodnocení za to, co žák zvládá, ne za to, co neumí, hodnocení formou zpětné vazby
 • Výuka bez situací nerovnosti a ponížení
 • Osobní příklad

2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

 • Poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě
 • Uplatňování mezipředmětových vztahů
 • Objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, společ.  a dalších jevů a dějů
 • Přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám, praktická cvičení
 • Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce
 • Rozvíjení schopnosti logického uvažování
 • Podpora netradičních způsobů řešení

3. Vést žáky  všestranné, účinné a otevřené komunikaci

 • Prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí technických prostředků atd.)
 • Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování originálních, nezdařených aj. názorů)
 • Základ pro hledání a objevování problémů,
 • Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným
 • Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným, práce v týmu

4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

 • Jasná pravidla pro soužití ve škole – práva, povinnosti, sankce
 • Atmosféra demokracie a přátelství
 • Kooperativní učení, spolupráce ve výuce
 • Osobní odpovědnost za výsledky společné práce
 • Spolupráce učitelů a podíl na řízení školy
 • Spolupráce s rodiči a dalšími partnery

5Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné,  svobodné  a zodpovědné  osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti

 • Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí
 • Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii
 • Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání
 • Vhodnou formou prosazovat své zájmy, argumentovat
 • Školní parlament – účast zástupců tříd 

6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet  vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě

 • Chápání bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí
 • Orientace ve vlastním citovém životě a v citových vztazích,
 • S pomocí dospělých řešenit své citové vztahy
 • Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city
 • Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám
 • Vést k uvědomění citové nevyzrálosti v období dospívání

7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný

 • Čistota prostředí školy a vhodné hygienické zázemí
 • Vhodné prostředí – účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí – spoluúčast na jeho úpravě
 • Organizace denního režimu ve prospěch žáků , stravovací a pitný režim
 • Kompenzační a hygienické přestávky v učení
 • Důsledná prevence šikany a násilí, prevence kouření a drogové závislosti
 • Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání
 • Respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení

8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

 • Chápání principů a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti
 • Otevřenost vůči spolužákům, solidarita s druhými
 • Rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti
 • Integrace žáků vyžadujících speciální péči
 • Uvažování v evropských a celosvětových souvislostech
 • Rozvíjení schopnosti empatie
 • Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur
 • Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při  rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

 • Uplatňování sebehodnocení žáků.
 • Harmonogram informační a poradenské činnosti v oblasti profesní orientace
 • Osvojování základních pracovních dovedností a návyků
 • Výstupní hodnocení žáků