VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast je v 6. – 9. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu:

Praktické činnosti a volitelného předmětu Praktická cvičení 

Rozvíjení klíčových kompetencí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a její aplikace na 2. stupni ZŠ

Praktické činnosti, praktické cvičení  –  výchovně vzdělávací strategie výuky tohoto předmětu

Klíčové kompetence jsou závaznými výstupy vzdělávání a oblast Člověk a svět práce se na jejich utváření podílí zcela zásadním způsobem.Vede žáky k rozvoji logického myšlení a rozvoji zejména kompetence pracovní. Ve vztahu s matematikou, fyzikou a chemií má za cíl vybavit žáky takovými dovednostmi a návyky, aby bylo dosaženo zvýšení technické úrovně vzdělanosti naší mládeže, která je obecně považována za nedostačující.

Charakter výuky oblasti Člověk a svět práce je činnostní. Výuku orientujeme tak, aby žáci poznatky získávali na základě individuální nebo skupinové práce. Žáci provádějí zvolené činnosti, které je vedou k pozorování určených jevů, jejich chápání a osvojování.

Vzhledem k rychlému rozvoji vědy a techniky vedeme žáky k přesvědčení, že dobré praktické poznatky uplatní v současnosti ve všech oborech. 

Kompetence k učení

–         praktické osvojování práce podle návodu,

–         vedení žáků k plánování činností při práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů,

–         předkládání dostatečného množství příkladů pro pochopení technické dokumentace jednoduchých zařízení,

–         poznávání výhod pořizování náčrtu při nejrůznějších činnostech,

–         poznávání vlastností materiálů a surovin a jejich použitelnost.

Kompetence k řešení problémů

–         Uvědomování si potřeby praktického ověřování řešení problémů ,

–         aplikace řešení při obdobných zadání a hledání nových způsobů využití dovedností při práci s technickými materiály a přípravě pokrmů,

–         předkládání dostatečného množství příkladů nutnosti být schopen prakticky používat osvojené poznatky pro uplatnění na trhu práce,

–         otevření prostoru pro zodpovědné rozhodování o vlastní profesní orientaci,

–         seznamování žáků s možnostmi poradenství v oblasti volby dalšího studia, profesní orientace.

Kompetence komunikativní

–         Vedení k účinné komunikaci při práci s technickými materiály,

–         seznamování s přesným významem pojmů se vztahem k práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů,

–         výklad pojmů souvisejících s volbou povolání,

–         předkládání dostatku podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci žáků .

Kompetence sociální a personální

–         Spolupráce ve dvojici a v malé skupině,

–         přiřazování různých rolí v pracovní skupině a jejich prožívání,

–         zážitek uvědomování si potřeby ohleduplnosti na pracovišti.

Kompetence občanské

–         Otevírání prostoru pro pochopení různých činností člověka na životní prostředí a spoluzodpovědnosti za jeho ochranu,

–         umožnění tvořivého přístupu žáků k plnění zadaných témat.

Kompetence pracovní

–         Vedení k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání všech používaných nástrojů a materiálů,

–         vedení ke snaze o provedení práce v co nejlepší kvalitě ,

–         předkládání srovnání hospodárnosti různých postupů, které vedou k témuž cíli,

–         vyhledávání možných rizik při různých činnostech a hledání cest k jejich minimalizaci,

–         seznamování s konkrétními podnikatelskými aktivitami od záměrů až po jejich realizaci,

–         vytváření prostoru pro přijímání promyšlených rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesní orientaci.

Praktické činnosti

Vzdělávací předmět tělesná výchova je v  v 6. – 8. ročníku vyučován po jedné vyučovací hodině a v 9.ročníku po dvou vyučovacích hodinách.

A)   Výchovně vzdělávací cíle vyučovacího předmětu Praktické činnosti 6.-9.roč.

– pozitivní vztah k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce

– osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí,

  k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci

  i v běžném životě

– vytrvalost a soustavnost při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních

  nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku

– poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní

  činností člověka

– autentické a objektivní poznávání okolního světa a k pozitivnímu vztahu k technice a životnímu prostředí

– chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení

  podnikatelského myšlení

– orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení

  potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního

  profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci

B) Charakteristika výuky předmětu Praktické činnosti na 2. stupni ZŠ

Na 2. stupni ZŠ je předmět rozdělen na osm volitelných tematických okruhů, které se vyučují v 6.-8. ročníku v jedné hodině týdně, v 9. ročníku pak dvě hodiny týdně. K tematického okruhu Svět práce si volímeminimálně další dva tematické okruhy, podle pracovních podmínek a složení skupiny

( dívky a chlapci). Vybrané tematické okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu. Tematický okruh Svět práceje určen pro 8. a 9. ročník, je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu.

Všichni žáci bez rozdílu se učí pracovat s různými materiály ( dívky – látky, pletací příze,plastická hmota; chlapci – dřevo, kov, plastiká hmota) a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření.

Praktické cvičení

Volitelný  předmět tělesná výchova je v  v 7. – 9. ročníku vyučován  po dvou vyučovacích hodinách.

A)   Výchovně vzdělávací cíle volitelného předmětu Praktické cvičení 7.-9.roč.

– pozitivní vztah k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce

– osvojení a doplnění základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě

– vytrvalost a soustavnost při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních

  nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku

– autentické a objektivní poznávání okolního světa a k pozitivnímu vztahu k technice, k životnímu prostředí a k praktické činnosti

– chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení praktického  myšlení

– orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení

  potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu budoucího povolání

B) Charakteristika výuky volitelného předmětu Praktické cvičení  na 2. stupni ZŠ

Na 2. stupni ZŠ je volitelný předmět rozdělen na šest tematických okruhů, které se vyučují

v 7.-9. ročníku ve dvou hodinách týdně. K tematickéhým okruhům Práce s technickými materiály a Provoz a údržba domácnosti si volímeminimálně další dva tematické okruhy, podle pracovních podmínek a složení skupiny.

Vybrané tematické okruhy vhodně doplňují po všech stránkách výuku předmětu praktické činnosti.

Všichni žáci bez rozdílu se učí pracovat s různými materiály ( dívky – látky, pletací příze,plastická hmota; chlapci – dřevo, kov, plastiká hmota) a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost především v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků  postupně budujeme systém, který žákům poskytuje důležité informace především ze sféry praktického využívání poznatků a uplatnování především v oblastech fyzické práce.