VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Vzdělávací oblast je ve 4. a 5. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu

Praktické činnosti

A) Výchovně vzdělávací cíle:

–  rozvíjet manuální dovednosti žáků

–  vytvářet  správné pracovní návyky při práci s nástroji

–  umět rozlišovat jednoduché pracovní nástroje, poznat, k čemu slouží a uvědomovat si, jak je třeba

   s nimi správně a bezpečně zacházet

–  vést žáky k dovednosti rozlišovat materiály, uvažovat o různých možnostech opracování materiálu,

   uvažovat o  vlastnostech materiálu, zkusit vybrat vhodný materiál pro daný výrobek

–  učit žáky při práci uvažovat o tom, co je třeba si k práci připravit, co dělat a jak postupovat

–  mít vytrvalost při dokončení práce a snažit se, aby byl výsledek práce co nejlepší

–  vytvářet pozitivní vztah žáků k práci

–  vést žáky k tomu, aby si všímali práce jiných lidí a snažili se poučit z toho, co vidí

–  seznámit žáky se základním vybavením kuchyně, pamatovat na bezpečnost a hygienu práce při

   přípravě jednoduchého jídla

–  naučit žáky zásadám správného stolování

 B) Charakteristika výuky:

Praktické činnosti patří svou podstatou k činnostnímu učení, žáci při nich uplatňují zručnost, své individuální dovednosti získané v rodině, mohou realizovat své nápady. Při výuce pracovních činností se zaměřujeme na získávání praktických pracovních dovedností a návyků.  

Úkolem vyučovacího předmětu je vytvářet u žáků kladný vztah k práci. V rámci vyučování praktickým činnostem budou mít žáci možnost poznávat různé materiály, opracovávat je, vyrábět určené předměty a připravovat pomůcky pro individuální činnosti potřebné při výuce jiných  předmětů. Při praktických činnostech bude průběžně zohledňována účelnost i prospěšnost prováděných činností a to s ohledem na aktuální potřeby žáků, podmínky školy i na jejich další vzdělávání.

Pracovní činnosti systematicky ovlivňují rozvoj motoriky a vytváření pracovních dovedností žáků. Dobrá výuka pracovním činnostem vede žáky k dobrému osvojování pracovních dovedností a návyků. Žáci při praktických činnostech postupně získávají dobré předpoklady ke správné volbě povolání a také k pozdějšímu společenskému uplatnění. Učí se také vytrvalosti, tvořivosti, je jim dána možnost realizovat vlastní nápady. 

Při pracovních činnostech získávají žáci základní vědomosti o materiálech, se kterými pracují, o nástrojích, které k práci používají, i o dalších nástrojích vhodných k opracovávání daného materiálu. Seznamují se také s mnohými pracovními postupy, předlohami, návody, jednoduchými náčrty a učí se podle nich pracovat. Osvojují si rovněž základní  zásady hygieny a bezpečnosti při práci se zvoleným materiálem a nástroji, jsou vedeni k jejich respektování. Dále se žáci učí dodržovat pracovní postup, organizovat svou práci  a udržovat pořádek na pracovním místě, po skončení práce si své místo uklidit.

Vzdělávání v této oblasti také směřuje k postupnému poznání žáků, že technika je součástí lidské kultury a je spojena s pracovní činností lidí. Učí je chápat pracovní činnost jako příležitost k sebeuplatnění. Žáci si mají možnost uvědomit, že výroba musí mít určitý podnikatelský záměr. To znamená, že je třeba vždy uvažovat o výrobě věcí lidem prospěšných a dobře fungujících, které jsou potom také lépe prodejné. Žáky upozorňujeme, že firma může prosperovat, nejen pokud má dobře vymyšlenou a připravenou výrobu, ale i dobré ekonomy. Vedeme je k uvědomění si potřeby

matematiky i geometrie při všech podnikatelských výrobních záměrech. Využíváme poznatky žáků z podnikatelských činností jejich rodičů.

C)  Obsah učiva – 2.vzdělávací období – pracovní činnosti

I. Práce s drobným materiálem

Materiály: různé druhy papíru, kartóny, lepenky, krabičkyod zboží

Praktické činnosti:

 –  rozměřování a stříhání papíru nebo kartónu, pomůcky do matematiky a českého jazyka

 –  polepování kartónů, pomůcky do přírodovědy a vlastivědy

 –  zhotovování polepových papírů (škrobové aj.)

 –  zhotovování složitějších skládanek a modelů

 –  sešívání listů, příprava přehledů učiva a obalů na pomůcky a sbírky

 –  desky na uložení materiálů z projektů a pro portfolia

 –  rozřezávání papírů a lepenek, ořezávání okrajů papíru

 –  zhotovování výrobků  kašírováním

Žáci se seznámí s funkcí a užitím nástrojů, nářadí a pomůcek: nůžky, nůž, ořezávačka, lepidla,navlhčovače, dírkovač, sešívačka, šablony.

Bezpečnost práce – práce s nůžkami a nožem, lepidla, hygienické návyky.

Doplňující informace: z čeho se vyrábí papír, kde se u nás vyrábí, různé druhy papíru, sběr starého papíru, jak dlouho znají lidé papír a jiné zajímavosti.

Práce s různými zvolenými materiály

Zhotovování potřebných výrobků z některých jiných materiálů např. textil, drát, fólie, přírodniny, aj. podle potřeby a rozhodnutí učitele.

II. Práce s modelovací hmotou

Materiály:modelovací hlína, modelit, sádra, pilinová kaše, dentakryl, kašírovací hmota

Praktické činnosti:

 modelování doplňující výuku přírodovědy a vlastivědy

–  modelování ve spojení s výtvarnou výchovou – figury, reliéfy

–  modely těles ve spojení s výukou geometrie

– zhotovování různých předmětů, jejich barvení a lakování –  příprava odlitků ze sádry, odlévání do formy, vyškrabávání předkresleného vzoru

–  práce v keramické dílně – podle podmínek školy výroba drobných předmětů z keramiky

–  využívání prvků lidového umění při zdobení keramických nádob

Žáci se seznámí s funkcí a užitím nástrojů, nářadí a pomůcek: různé modelovací hmoty, špachtle, modelovací očko, profilové šablony, rydla, barvy ředěné vodou.

Bezpečnost práce – dodržování hygienických návyků při práci s modelovací hmotou a barvami, bezpečnost při práci s ostrými předměty.

III. Konstrukční činnosti – práce se stavebnicemi

Pomůcky: konstrukčnístavebnice kovové nebo plastové, ze kterých se dají stavět modely podle předloh i podle fantazie žáků; nejlépe, mohou-li to být modely pohyblivé, vystřihovánky na sestavování papírových modelů, nářadí potřebné k montážním pracím – šroubováky, maticové klíče

Praktické činnosti:

 –  sestavování obtížnějších modelů (nejlépe pohyblivých) z  plastových nebo kovovýchkonstrukčních stavebnic (podle podmínek třídy nebo školy)

 –  spojování součástí pomocí maticových šroubů, různých pásků, spojovacích desek apod.

 –  práce podle předlohy, podle jednoduchého náčrtu i podle slovního návodu

 –  práce podle vlastní představy spojená s provedením jednoduchého náčrtu

 –  správné názvy nástrojů i součástí stavebnice

 –  sestavování prostorových modelů z kartónových vystřihovánek

Bezpečnost:  dodržování zásad správného zacházenís náčiním u montáží

IV. Pěstitelské práce – podle podmínek školy

Žáci se seznamují se základními podmínkami pro pěstování rostlin. Při praktických činnostech se naučí připravovat půdu pro setí a sadbu, sledují růst rostlin, učí se rostliny okopávat a zalévat. Při péči o rostliny se seznamují s různým zahradním náčiním a učí se ho vhodně používat pro určité práce. Seznamují se s užitkem pěstovaných rostlin. Další činnost, kterou mohou provádět, je pěstování pokojových  rostlin a pravidelná péče o ně, spojená  s pozorováním růstu  i se záznamem pozorování.

Bezpečnost při práci s rostlinami: nebezpečí alergie u některých lidí, pozor na jedovaté pokojové rostliny, dodržování hygieny, nebezpečí úrazů, ošetřování drobných zranění při práci na pozemku

V. Příprava pokrmů 

Učivo:

–  základní vybavení kuchyně

–  výběr a nákup potravin pro přípravu jednoduchého jídla

–  zásady skladování potravin

–  jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování

–  zacházení s elektrickými spotřebiči v kuchyni

–  samostatná příprava jednoduchého jídla

–  udržování pořádku v kuchyni a úklid pracovního místa po vaření

Bezpečnost a hygiena při práci v kuchyni.

VI. Mezipředmětové vztahy

Vazba na učivo:

–  matematiky – příprava pomůcek pro individuální činnosti při vyučování aritmetiky a geometrie

–  přírodovědy – provádění přírodovědných pokusů vyžadujících přípravu pomůcek žáky, opakované

                          provádění pokusů v hodinách přírodovědy se závěry žáků

–  vlastivědy – výroba modelů staveb, zbraní, nářadí, výroba leporel, zhotovování obalů na soubory

                       vytvářené z učiva vlastivědy i jiných vyučovacích předmětů

–  výtvarné výchovy – dokončení a vzhled zhotoveného výrobku

–  cizího jazyka – příprava kartiček a her vhodných pro činnostní procvičování slovní zásoby

D) Očekávané výstupy na konci 2. období základního vzdělávání

Práce s drobným materiálem

Žák:

 –  vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy, na základě své představivosti, různé výrobky z daného materiálu

 –  využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic

 –  volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu

 –  udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

Konstrukční činnosti 

 Žák:

 –  provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž

 –  pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu

 –  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

Pěstitelské práce

Žák:

 –  provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

 –  ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny

 –  volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní

 – dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

Příprava pokrmů

Žák:

 –  orientuje se v základním vybavení kuchyně

 –  připraví samostatně jednoduchý pokrm

 –  dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování

 –  udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne

    první pomoc i při úrazu v kuchyni

K rozvíjení pracovních dovedností žáků přispívají značnou měrou technické a pracovní kroužky, jichž se žáci účastní dobrovolně, podle svých zájmů a schopností.

Práce se dřevem –  vhodné pro práci v kroužcích

Materiály: dřeva měkká k jednoduchému opracování, dřeva tvrdá k rozlišování

Praktické poznatky, rozlišování: dřeva měkká a tvrdá, základní druhy řeziva – prkno, fošna, lať, hranol, dýha, deskové materiály: laťovka, překližka, dřevotřísková deska

Praktické činnosti: měření, orýsování, upínání, řezání pilou, rašplování, zahlazení brusným papírem, vrtání nebozezem, spojování hřebíky, základní čepy,  povrchová úprava mořením

Seznámení se s funkcí a užitím nástrojů, nářadí a pomůcek: skládací metr, úhelník, pila ocaska, pila čepovka, rašple, brusný papír, nebozez, kolovrátek, vrták, kleště, hřebík, kladívko, dřevěná palička

Bezpečnost práce – dodržování bezpečnosti při práci s nářadím

Pracovní návyky- uspořádání pracovního místa, práce montážní i demontážní

Doplňující informace – funkce strojů, které žáci sestaví, kde je můžeme vidět.