VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Vzdělávací oblast je v 6. – 9. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu:

INFORMATIKA

Vzdělávací předmět Informatika je v  6.  ročníku vyučován po dvou vyučovacích hodinách a v 7. a 8. ročníku pojedné vyučovací hodině

Rozvíjení klíčových kompetencí vzdělávací oblasti Informatika a komunikační technologie

na 2. stupni ZŠ

Kompetence k učení

Pro postupné rozvíjení této kompetence je při výuce informatiky třeba:

–          vést žáka k smysluplnému porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím

–          vytvořit od raného věku žáků pozitivní vztah k informačním technologiím, jakožto prostředků k získávání, třídění, zpracování a prezentace informací, které žáka každodenně zasahují

–          při zpracovávání získaných informací třídit a rozlišovat podstatné od nepodstatného, navrhovat různé způsoby řešení, vyvozovat konečné závěry, o vzniklých problémech hovořit

–          používat počítače a periferie od samého prvopočátku smysluplně, osvojovat si standardní postupy při zpracovávání informací, zavrhnout dosud přetrvávající způsob práce pokus – omyl

–          při vyhodnocování informace porovnávat a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledávaných informací

–          postupně vést žáky k přesnému vyjadřování, ovládnutí a užívání jazyka informatiky

–          vést žáky k využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce

–          nechat žáky vysvětlovat získané informace, klást si navzájem otázky, odpovídat na ně a přemýšlet o praktickém využití

–          upozorňovat žáky na využití informací v různých oblastech lidské činnosti, vytvářet návaznosti v probíraném učivu

–          vést žáky k sebehodnocení, aby si každý uvědomoval, které učivo ovládá, co sám dokáže vyřešit, co si dokáže samostatně ověřit, aby to, co chápe a umí dovedl předávat druhým a sám věděl, které činnosti a postupy si potřebuje doplnit

–          tvořivě využívat softwarové a hardwarové prostředky při prezentaci výsledků své práce

–          pochopit funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů

Kompetence k řešení problémů

Pro postupné rozvíjení této klíčové kompetence u žáků je potřebné ve výuce informatiky dbát na to, aby výuka byla srozumitelná a přiměřená věku, praktická, založená na porozumění učivu a dokonalém zvládnutí standardních postupů a činností. Proto je třeba:

–        o každém řešeném problému s žáky hovořit, problémy důkladně rozebrat, navrhnout a vyzkoušet různé možnosti řešení

–        dát žákům prostor pro vhodné pojmenování problému

–        nechat žáky vysvětlovat získané informace, klást si navzájem otázky, odpovídat na ně a přemýšlet o praktickém využití

–        naučit žáky nevzdávat se při prvním nezdaru, hledat pomoc v různých učebnicích a uživatelských příručkách a manuálech, ve spolupráci se spolužáky, s učitelem ale i doma v rodině

–        pro vedení žáka ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci, je třeba rozvíjet algoritmické myšlení, logické myšlení, nechat žáky obhajovat své řešení a prezentace výsledků své práce

–        nastolovat problémové situace, aby žáci dokázali poznané metody řešení uplatnit i v jiných oblastech celoživotního vzdělávání

Kompetence komunikativní

Informatika je v samé podstatě na komunikaci založená. Nejedná se pouze o komunikaci mezi žákem a strojem ale hlavně o komunikaci mezi lidmi navzájem. Žákům proto umožňujeme:

–        vyjadřovat svoje názory třeba zpočátku na základě intuice a tyto posléze zpřesňovat

–        při práci s hardwarem a softwarovým vybavením popisovat prováděné činnosti, dotazovat se na vzniklé nejasnosti, komunikovat se spolužáky, sledovat jejich závěry

–        porovnávat výsledky své práce s výsledky práce spolužáků, argumentovat, obhajovat výsledky své práce, poučit se od druhých, naslouchat upřesnění učitele

–        poznávat správný jazyk informatiky, užívat správné termíny

–        při zpracovávání výsledků své práce dbáme u žáků na to, aby používali ustálené postupy

Kompetence sociální a personální

Pro správné ovládnutí informačních technologií je třeba, aby žáci pro získání kompetencí k učení a řešení problémů pracovali s výpočetní technikou povětšinou individuálně. V tomto případě jsou zcela neupotřebitelné metody skupinové práce ale i práce ve dvojicích. Tento způsob práce používáme většinou na začátku řešení problémů. Individuální práci upřednostňujeme proto, že jinak jeden žák pracuje a ostatní koukají. Proto je třeba:

–        pokud už musíme přistoupit k práci ve dvojicích nebo i větších skupinách jednoznačně přiřadit role ve skupině a vytvořit přesná pravidla pro práci, samozřejmě ve spolupráci všech zúčastněných

–        žákům dát možnost diskutovat při řešení úkolů

–        vést žáky k ohleduplnosti u uznání práce druhých, k poskytnutí rady a pomoci druhým, zvláště spolužákům, kteří nemají počítače doma a nemají dostatečné znalosti a dovednosti

–        pěstovat v žákovi pozitivní představu o sobě samém, vždy mít možnost vyslovit své názory a obhájit svůj způsob řešení

Kompetence občanské

V informatice se rozvíjení této kompetence uplatňuje zvláště:

–        respektováním práv k duševnímu vlastnictví při užívání softwaru

–        zaujetím odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích

–        rozvíjením důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při ovládnutí informačních technologií

–        vedením žáka k sebekontrole, soustavnosti, systematičnosti a přesnosti

–        podporou tvořivé činnosti žáků

Kompetence pracovní

Na konci základního vzdělání dosáhne žák této kompetence tím, že během výuky informatiky:

–        pro řešení problémů, které jsou před něho staveny, prezentaci výsledků své práce, získávání informací používá bezpečně a účinně výpočetní techniku doplněnou přídavnými periferiemi

–        při použití vhodného softwaru dodržuje vymezená pravidla pro jeho používání ( softwarové právo )

–        používáním různých verzí programů, prací na různých počítačích se postupně bez problémů adaptuje na změněné nebo nové pracovní podmínky

–        dodržuje stanovená přesná pravidla pro práci s výpočetní technikou, návody pro práci s přídavnými zařízeními a instalační postupy pro instalaci softwaru dodanou výrobci

–        dodržuje hygienické a zdravotní normy při práci s výpočetní a prezentační technikou

–        odpovědně přistupuje z hlediska ochrany životního prostředí k likvidaci obalů, papíru, tonery …

–        je mu jasný pojem a postup nakládání s nebezpečnými odpady a jejich bezpečná likvidace – poškozené monitory

–        na základě získané ICT gramotnosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy  na budoucnost, učiní podložené rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesní orientaci

A) Výchovně vzdělávací cíle vyučovacího předmětu Informatika v 6. – 9. roč.:

Žák:

–        chápe společenský tok informací – vznik–přenos–transformace–zpracování – distribuce informací

–        využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

–        respektuje pravidla bezpečné práce s HW i SW a postupuje poučeně i v případě jejich závad

–        chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím

–        při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty

–        vyhledává informace na portálech,v knihovnách a databázích

–        komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

–        ovládá práci s textovými, grafickými i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací

–        uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem

–        ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost

–        pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví

–        používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

–        zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

B) Charakteristika výuky Informatiky na 2. stupni základní školy:

Vyučovací předmět Informatika bude vyučován v 6.ročníku ve dvou vyučovacích hodinách a od 7. ročníku  do 8. ročníku po jedné vyučovací hodině týdně. Časová dotace byla posílena z disponibilní časové dotace ( výuka digitální videokamery a fotoaparátu v rámci praktických činností), neboť jsme si vědomi důležitosti získání ICT gramotnosti našimi žáky. Charakter výuky informatiky je činnostní. Výuku orientujeme tak, aby žák dovednosti a znalosti získával výhradně na základě individuální nebo maximálně dvoučlenné skupinové práce s počítači, periferiemi a používaným softwarem. Žák provádí takové činnosti, které vedou k získání základních znalostí a dovedností práce s ICT technologiemi výhradně uživatelského charakteru, ale tak, aby je mohl dále rozvíjet na středním stupni vzdělání. Cílem naší práce je vybavit žáka takovými kompetencemi, aby byl schopen ICT technologie v budoucnosti cílevědomě využívat k organizaci a řízení svého života. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informatika umožňují žákovi aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího softwaru a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní a zájmové činnosti