Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací oblast je v 1. – 3. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu český jazyk a ve 3. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu anglický jazyk.

Český jazyk

A) Výchovně vzdělávací cíle:

–  rozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané

–  vyjadřovat srozumitelně, zejména mluvenou řečí, myšlenky, psanou formou se vyjadřovat jen v jednoduchých větách

–  číst správně a s porozuměním texty přiměřené délkou i obsahem

–  znát příklady literárních děl vhodných pro daný věk včetně ilustrací

–  číst s porozuměním jednoduché naučné texty, pokusit se vyjádřit jejich myšlenky

–  vnímat krásu a bohatost mateřského jazyka

–  při výuce českému jazyku je třeba stále pamatovat na to, že se v tomto období vytváří vztah žáků k literatuře a jejich zájem o četbu, tedy že začíná výchova budoucích čtenářů

–  svou schopnost vyjadřovat se umět uplatnit i v prvouce, matematice i dalších vyučovacích předmětech

B) Charakteristika výuky

Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány:

–        komunikační a slohovou výchovou;

–        čtením a literární výchovou;

–        psaním;

–        jazykovou výchovou.

Komunikace v českém jazyce se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím dramatické výchovy.

V komunikační výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), mluvit a rozhodovat se na základě vnímaných pokynů a přečteného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, učí se rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni.

Komunikační dovednosti žáků jsou vytvářeny nejen ve všech složkách českého jazyka, ale ve všech vyučovacích předmětech. Jednotlivé vyučovací předměty musí poskytovat dostatek  prostoru k vyjadřování myšlenek a postřehů žáků k tomu, co se učí a co pozorují. Slovní zásoba je rozšiřována zejména využitím učiva prvouky, četby a vlastních zážitků. V tomto období je kladen důraz zejména na ústní vyjadřování žáků. Samostatná písemná forma vyjadřování je uplatňována  od 3. ročníku. Při prvním písemném vyjadřování se požaduje používat krátké jednoduché věty o tom, co žáci prožili, nebo co dobře znají.

Pro rozvoj vyjadřovacích schopností v prvním vzdělávacím období využíváme:

–  vyprávění (o obrázku, vlastních zážitcích, přečteném textu, podle obrázkové osnovy)

–  rozhovory žáků k určitému tématu

–  formulace otázek a odpovědí k danému tématu 

–  možnosti svobodného výběru způsobu vyjádření myšlenek (v čítankách 2. a 3. r. jsou připraveny náměty, které žáky vždy zaujmou), využívá se mezipředmětových vztahů

–  jednoduchých popisů z písanek, hlavně z prvoučného učiva, k psaní podobných textů

–  možnost zpracovávat „první knihy“ např.: o květinách, o ptácích aj. v co nejjednodušší podobě, volně doplněné ilustracemi, výstřižky apod., využíváme i dětských knih a encyklopedií

Komunikační výchova tedy obsahuje činnosti:

a)  receptivní, tj. čtení a naslouchání;

b)  produktivní (tvořivé činnosti), tj. mluvený a písemný projev žáka.

Při výuce čtení v tomto období se snažíme naučit všechny žáky, i průměrně nadané, číst přiměřeně náročné, umělecké i naučné texty jasně, zřetelně a s porozuměním. Při čtení textů se obohacuje slovní zásoba žáků a rozvíjí se i jejich ústní vyjadřování. Při práci s texty se spojuje výcvik čtení s rozvojem vyjadřování, se vzděláváním v různých oborech i s výchovou žáků. Čtení se využívá v prvouce při poznávání přírody i života lidí a světa. Při prožívání literárních ukázek a čtení prvních knížek poznávají žáci život dětí i dospělých, učí se chápat a hodnotit jejich životní příběhy, činy, charaktery a lidské vztahy. Tím rozšiřují svoji životní zkušenost, obohacují svůj citový život. Dobrá četba zušlechťuje city, ovlivňuje duševní život dětí a povzbuzuje jejich vůli.

Žáci se při vyučování čtení učí esteticky prožívat a chápat přiměřené texty, později je výrazně číst, předčítat, přednášet, vyprávět, někdy i ilustrovat, něco podle popisu vyrobit, jindy text dramatizovat. Při čtení, poslechu a recitaci se zjemňuje smyslové vnímání žáků, např. sluch pro zvukovou stránku jazyka, bystří se pozorování, rozvíjí se představivost a fantazie, cvičí se paměť žáků, rozvíjí se pojmové i obrazné myšlení, ústní vyjadřování.

V čítankách určených k činnostnímu učení čtení je věnována dostatečná pozornost volbě příjemných textů, délkou i obsahem přiměřených mladšímu školnímu věku. Také mezipředmětovým vztahům a volbě témat pro samostatnou práci žáků je zde věnována pozornost.

V literární výchově seznamujeme žáky s literární tvorbou vhodnou pro mladší školní věk včetně ilustrací.

Při výuce psaní v tomto období získají žáci správné psací dovednosti, základy čitelného, přiměřeně hbitého a úhledného rukopisu. Píší slova a texty vhodného a žákům přiměřeného obsahu, který vyjadřuje zkušenosti žáků nebo poznatky získané v jiných vyučovacích předmětech. Písanky připravené pro toto období se zaměřují na psaní s porozuměním.

V jazykové výchově v 1. období základního vzdělávání se žáci učí prostě a jasně vyjadřovat spisovným jazykem, s využitím slovní zásoby odpovídající jejich věku a zároveň poznávajíelementární základy mluvnické stavby jazyka a osvojují si základní pravopisné jevy. Dbá se na rozvoj jejich slovní zásoby a postupně se vytváří návyky správné spisovné výslovnosti.

Jazykové vyučování má velký význam pro rozvoj myšlení žáků, neboť se při něm učí jazykové a pravopisné jevy pozorovat, srovnávat, třídit  i zobecňovat. Nejprve se seznamují s konkrétními jazykovými jevy, pozorují je, hovoří o nich. Tak dochází k mnoha elementárním zobecněním a procvičování poznaných jazykových a pravopisných jevů. Pozornost je věnována výcviku v pravopise lexikálním.

Ústní i písemné vyjadřování se při činnostní výuce rozvíjí pokud možno v souvislosti s poznáváním skutečností, které děti obklopují. Žáci zpočátku při samostatném vyjadřování reagují na otázky a pokyny učitele, později vytvářejí krátké souvislé projevy na témata blízká jejich zájmům a zkušenostem.

V hodinách českého jazyka tohoto období nejsou ostré hranice mezi učivem mluvnice, slohového výcviku, literární výchovy a psaní. Je potřeba si uvědomovat vzájemnou prostupnost a propojenost těchto složek českého jazyka. Je-li k tomu vhodná příležitost, lze složky českého jazyka zpestřit  dramatickou výchovou.

Dramatická výchova rozvíjí tvořivost děti a přispívá k obohacení jejich slovní zásoby. S její pomocí učíme žáky volně, beze strachu, svými slovy vyjadřovat myšlenky a názory nejen v českém jazyce. Pomocí dramatické výchovy se žáci učí slušnosti, vzájemnému respektování i tvořivému řešení praktických situací. Přitom se učí též cítit s druhými, vzájemně si pomáhat. Uplatňujeme tak snadno ve výuce prvky etické výchovy.

Dramatická výchova v 1. období základního vzdělávání

Pomocí dramatické výchovy:

–  rozvíjíme u dětí jejich tvořivost

–  učíme je volně bez strachu, svými slovy vyjadřovat myšlenky a názory nejen v českém jazyce a literatuře, ale i v dalších vyučovacích předmětech

–  rozvíjíme a obohacujeme slovní zásobu žáků

–  učíme žáky tvořivě řešit praktické problémy

–  vedeme žáky k slušnosti a respektování spolužáků, rodičů i ostatních dospělých v jejich okolí

–        žáci mohou prožívat různé situace, naučit se cítit s druhými a pomáhat si navzájem

 S vyučováním českého jazyka v 1.-3. ročníku jsou bezprostředně spojeny počátky prvoučného vyučování. Zkušenosti žáků získané pozorováním okolní přírody a života lidí se prohlubují čtením uměleckých textů. Myšlení a řeč žáků se přitom rozvíjí v souladu s rozvojem fantazie, citů, vůle a smyslu pro krásu.

C) Obsah učiva v jednotlivých ročnících

1. ročník

Předslabikářové období:

–        rozvíjení řeči s využitím žákovských zkušeností

–        přípravná zraková a sluchová cvičení

–        poslech čtených a vyprávěných pohádek

–        dramatizace jednoduchých pohádek, zvláště takových, ve kterých se některý motiv opakuje

–        memorování říkanek a básniček zpaměti, využití znalostí žáků z předškolního věku

–        krátká vypravování žáků podle jejich zážitků a pozorování

–        odpovědi na otázky

–        náprava vadné výslovnosti nápodobou

–        sluchová analýza a syntéza slabik ve slova, např. hádanky typu: „Je to hodně stromů a je to l-e-s. Co je to?“  

–        poznávání prvních souhlásek a samohlásek na začátku nebo na konci slova

–        poznávání a čtení malých a velkých písmen: M, L, S, P, A, O, U, E, I

–        začátky psaní v tomto období úzce souvisí s výukou čtení:

    • uvolňovací cviky

    • základní návyky při psaní

    • příprava k psaní písmen – psaní jednotlivých prvků písmen a číslic (čáry, oblouky,  zátrhy, ovály, kličky, vlnovky)

Slabikářové období:

–        pokračujeme v rozvíjení vyjadřování žáků

–        seznamujeme žáky s lidovými pohádkami, rozpočitadly, říkankami, hádankami, vybrané se učí zpaměti, vyprávějí i dramatizují

–        předčítáme příběhy ze života dětí, z přírody, o zvířatech, propojujeme je s výukou prvouky a výtvarné i hudební výchovy

–        cvičíme schopnost naslouchat a něco si z příběhu zapamatovat, zapamatované vyjádřit mluveným, výtvarným nebo i pohybovým projevem

–        necháme též žáky vyjadřovat své individuální pocity z četby

–        pozornost věnujeme srozumitelnosti řeči žáků, nenásilně podporujeme správnou výslovnost

–        učíme žáky základní pravidla, která by měli respektovat při rozhovoru

–        výuka čtení – požadavek jasného zřetelného čtení s porozuměním uplatňujeme od čtení prvních slov:

• čtení otevřených slabik a slov složených z písmen poznaných v předslabikářovém období;

• činnosti s písmeny skládací abecedy

• čtení dvojslovných, nejvýše trojslovných vět z poznaných slov

• postupné poznávání dalších hlásek a písmen

• čtení slabik, slov a krátkých vět

• čtení psacího písma

• čtení krátkých celků, obsahem dětem přiměřených

• čtení s porozuměním v průběhu roku podporujeme tvořením vět s danými slovy, kresbou k některým slovům a větám, odpověďmi na otázky k obsahu jednoduché věty, plněním krátkých a jasných napsaných pokynů

• řazení ilustrací podle dějové posloupnosti

–        nácvik psaní malých a velkých písmen ve spojení se čtením

• psaní slabik a krátkých slov s jednoduchými spoji

• opis a přepis písmen, slabik, slov a krátkých vět, náročnost vět je nutné volit podle individuálních možností žáků

• psaní snadných a foneticky jasných slov podle diktátu po předcházející sluchové analýze a syntéze

–        z hlediska potřeb čtení a psaní rozlišujeme věty, slova, slabiky, hlásky (písmena)

2. ročník

Dokončení prvopočátečního čtení:

–        postupný přechod od vázaného slabikování k správnému plynulému čtení slov, jednoduchých vět a krátkých textů

–        důraz na porozumění čtenému, odpovědi na otázky

–        dodržování pomlky po tečce, přirozená intonace

–        správné čtení předložek se slovem

–        vyhledávání slov, určitých myšlenek apod. v přečteném textu

Rozvoj čtenářských schopností:

–        správné a plynulé čtení krátkých i delších vět, nácvik správného dýchání při čtení

–        čtení textů délkou i obsahem přístupným věku žáků

–        při opakovaném čtení dbát na intonaci

–        objasňování významu slov, čtení s porozuměním

–        vyhledávání slov vyjadřujících určitý vztah nebo myšlenku

–        vyprávění obsahu krátkého přečteného textu přiměřené obtížnosti

–        vyjadřování obsahu textu obrázky a jejich řazení za sebou (obrázková osnova)

–        přednes krátkých básní s jasným obsahem, které se žáci učí nazpaměť

–        plnění úkolů z čítanky, motivace žáků, práce podle rozhodnutí žáka – individualizace,

      rozvíjení ústního, písemného i výtvarného vyjadřování žáků

–        vyprávění podle obrázků

–        vyprávění o osobním pozorování a příhodách ze života

–        spojení čtení se psaním a prvoukou, rozvoj komunikačních dovedností

–        vytváření svých vlastních zápisů z pozorování přírody, např. listy o květinách doplněné kresbou nebo vystřiženým obrázkem – moje první kniha, zápisy o stromech aj.

–        čtení přístupných dětských knih, vyprávění jejich obsahu, ilustrace ke knížce

Psaní:

–        procvičování tvarů písmen

–        psaní slabik, slov a jednoduchých vět

–        důraz na psaní s porozuměním

–        první krátké písemné vyjadřování žákovských pozorování a zkušeností

–        spojování výrazů podle významu, zápis a samokontrola (prac. seš. Putování se sluníčkem)

–        využívání dovednosti psát při různých jednoduchých zápisech

Jazyková výchova a základní pravopisné jevy:

–        vyjádření myšlenky

–        seznámení s abecedou (práce s ní s oporou o napsanou abecedu)

–        odpověď celou větou na otázky, druhy vět

–        tvoření vět s danými slovy a k dané situaci

–        pravopis věty (velké začáteční písmeno, interpunkční znaménka na konci věty)

–        slovo, slabika, hláska, písmeno, slovní význam

–        samohlásky, souhlásky, dvojhlásky 

–        výslovnost a psaní krátkých a dlouhých samohlásek

–        psaní a výslovnost slabik tvrdých

–        psaní a výslovnost měkkých slabik

–        psaní souhlásek uprostřed a na konci slov (znělé a neznělé)

–        psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

–        příprava na poznávání podstatných jmen a dějových sloves, zjišťování, která slova v souvislém textu označují osoby, zvířata nebo věci a která slova vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají;

–        čtení a psaní předložek

–        vlastní jména osob

Témata pro rozvoj ústního a písemného vyjadřování žáků vybíráme hlavně z jejich života, z přírody, můžeme volit i témata o práci a hrách. Žáci mohou vypravovat své příběhy podle obrázků, podle společně sestavené osnovy i podle své fantazie.

Rozvoj vyjadřovacích schopností prolíná celou výukou českého jazyka. V 2. ročníku klademe důraz hlavně na ústní vyjadřování žáků. Dáváme jim dostatek prostoru, aby mohli své názory prezentovat před spolužáky, aby mohli navzájem o určitých jevech diskutovat a zdůvodňovat je. Důležitá jsou mluvní cvičení, která se dají do výuky českého jazyka zařazovat často. Žáci při nich projevují, jak rozumí mluvnickým jevům i jak rozumí čtenému textu.

3. ročník

Rozvoj čtenářských dovedností:

–        správné, plynulé a uvědomělé čtení krátkých vypravování, ukázek z knih vhodně rozdělených na části; básní, bajek, pohádek přístupných chápání žáků

–        výrazné čtení (po přípravě s učitelem) krátkých vypravování a básní s využitím intonace podle smyslu čteného textu, čtení s porozuměním

–        tiché čtení (bez pohybu rtů) krátkých textů s jednoduchým dějem se samostatným způsobem zpracování otázek a úkolů, jimiž učitel kontroluje, jak žáci pochopili obsah přečteného článku (podle individuálních schopností žáků)

–        rozlišování prózy a veršů

–        objasňování významu slov a slovních spojení

–        vyhledávání slov, výrazů, vlastních jmen v přečteném textu

–        sestavování obrázkových osnov krátkého vypravování nebo přečteného článku a vyprávění jednoduchého příběhu podle nich

–        vymýšlení názvů pro části povídek

–        reprodukce vypravování a naučných textů nebo jejich částí

–        vyprávění pohádek i vymýšlení pohádek žáky, odlišení pohádky od ostatních vyprávění

–        vyjadřování obsahu ilustrací k přečtenému textu

–        krátké vyprávění vlastního zážitku

–        pokus o vyprávění přečtené události ze stanoviska některé z jednajících osob

–        výrazný přednes krátkých básní nebo krátkých příběhů, které se žáci učí zpaměti

–        čtení dětských knih přiměřených věku – zapsaní a pamatování si jména autora, názvu knihy, vyjádření obrázkem nebo několika větami toho, co žáka z knihy zaujalo

–        osvojování si dovednosti odpovídat na otázky k obsahu přečtené knihy 

–        pokračování v zápisech listů o přírodě – moje první kniha (mezipředmětové vztahy), tvořivá práce s obsahově přiměřeným textem

Psaní:

Procvičování psaní tvarů písmen a jejich spojení na předepsaných slovech navzájem spojených nějakým významem. Např.: nářadí, které má tatínek; stromy, o kterých se učíme, apod. (psaní s porozuměním).

Dbáme na dodržování správných tvarů písmen, rovnoměrných vzdáleností mezi písmeny ve slovech i mezer mezi slovy na řádku i zachovávání stejného sklonu písma.

Pozvolna se snažíme při dodržení úhlednosti písma psaní zrychlovat.

Dbáme na dodržování základních hygienických návyků při psaní.

Jazyková výchova:

Opakujeme to, co se žáci v předešlém ročníku naučili:

–        věta, slovo, slabika, písmeno

–        činnosti s abecedou

–        pravopis věty (velké písmeno na začátku, interpunkční znaménko na konci)

–        výslovnost a psaní krátkých a dlouhých samohlásek a slabik

–        psaní slov s tvrdými a měkkými slabikami

–        psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě samostatně, ve slovech i slovních spojeních

–        psaní souhlásek uprostřed a na konci slov (znělé a neznělé)

Učební látka, se kterou se žáci 3. ročníku nově seznamují nebo ji rozšiřují:

–        význam slov

–        obojetné slabiky

–        pravopis i, í / y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slova – vyjmenovaná slova

–        procvičování pravopisu základních vyjmenovaných slov a jasně z toho vyplývajících slov příbuzných, užívaných v životě – porozumění významu slov a slovních spojení

–        pravopis vlastních jmen – jednoduché typy

–        seznámení se slovními druhy a jejich rozlišování v základním tvaru

–        užívání správných gramatických tvarů podstatných jmen a sloves v mluveném projevu

–        výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uprostřed slov

–        poznávání podstatných jmen, jako pojmenování osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů

     (rod a číslo podstatných jmen), pádové otázky

–        poznávání sloves (osoba, číslo, čas)

–        psaní i, í ve slovesech (kreslí, kreslil, prosí, prosil, zlobí, zlobil …)

Pravopis vyjmenovaných slov prolíná výukou 3. ročníku až do konce roku. Toto učivo je třeba procvičovat krátce, často, s porozuměním a vysvětlováním. Důraz je třeba dát na tvořivou práci žáků s vyjmenovanými slovy a jejich aplikaci též v jiných vyučovacích předmětech.

Vhodným způsobem je třeba s výukou vyjmenovaných slov propojovat poznávání slovních druhů a pravopis vlastních jmen. Jednotlivé okruhy učiva se neprobírají jako izolované celky, ale navzájem se prorolínají. Velký význam má předučování některého učiva už v 1. a 2. ročníku. 

D) Očekávané výstupy na konci 1. období:

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Žák:

–        plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

–        porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

–        respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

–        pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

–        v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

–        volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

–        na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

–        zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

–        píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

–        píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

–        seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Žák:

–        rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

–        porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

–        porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

–        rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

–        užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

–        spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

–        rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky

–        odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Žák:

–        čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku

–        vyjadřuje své pocity z přečteného textu

–        rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

–        pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

Anglický jazyk

 3. ročník

A) Výchovně vzdělávací cíle:

–  motivovat žáky k zájmu o anglický jazyk, učit se vnímat a napodobovat melodii a rytmus anglického jazyka

–  poznávat a prakticky používat základní pravidla výslovnosti

–  činnostní formou naučit žáky základní slovní zásobu z jim blízkých oblastí  (činnosti s obrázky nebo předměty)

–  činnostní formou výuky naučit žáky jednoduchá základní pravidla gramatiky a základní zdvořilostní fráze

–  základní fráze a obraty procvičovat s pomocí CD a manuálních činností zahrnutých v pracovním sešitě

–  s pomocí obrázků nebo předmětů vytvářet a obměňovat první krátké rozhovory

–  rozumět jednoduchým pokynům v anglickém jazyce a reagovat na ně

–  vést žáky k získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené jednoduché texty v anglickém jazyce

–  získávat první poznatky o zemích, kde se mluví anglicky

–  postupně začít chápat význam znalosti angličtiny pro život

–  aktivní účastí žáka na výuce anglického jazyka ho vést ke schopnosti jednoduše komunikovat s využitím prvních poznaných slov a frází

Při činnostním vyučování anglickému jazyku ve 3. ročníku vyučujeme:

a)  komunikační dovednosti (schopnost domluvit se v angličtině)

b)  slovní zásobu, čtení a porozumění řeči psané; porozumění řeči mluvené,

c)  mluvnici a pravopis;

d)  dramatickou výchovu

e)  základní poznatky o anglicky mluvících zemích

B) Charakteristika výuky:

Výuka anglického jazyka v 1. období tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. Proto je v tomto období nejdůležitější probuzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření pozitivního vztahu k učení cizímu jazyku. Abychom toho dosáhli, musí být vyučovací hodiny angličtiny v průběhu celého roku prostoupeny zajímavostmi a pro žáky poutavými činnostmi, hrami a písničkami. Při výuce je třeba pracovat s vhodnými učebnicemi a pomůckami zpracovanými přiměřeně k věku dítěte.

V tomto období se snažíme, aby žák porozuměl vyslechnutému sdělení, uměl ho opakovat, aby uměl použít naučená slova v jednoduchém spojení, aby dovedl základní slova a jednoduché věty přečíst a slova i zapsat, popřípadě k nim nakreslit obrázek.

Výuka jazyka vychází z jeho praktického použití. Výklad pravidel gramatiky je omezen na nezbytně nutné minimum potřebné k tvorbě jednoduchých vět. Slovní zásoba je volena především z okruhu zájmů dětí tohoto věku. Slova jsou vázána do vzájemných souvislostí. Upevňování, procvičování a využití slovní zásoby v jednoduchých větách spojujeme vždy s činnostmi s konkrétním předmětem, obrázkem – s tzv. názorem, a to v každé hodině. To je základem k tomu, aby se anglickému jazyku učil každý žák s chutí  a věřil, že bude mít úspěch.

Využíváme zvukových nahrávek, anglických říkanek a písniček, z nichž některé se žáci učí zpaměti.

C) Obsah učiva:

–  odlišné hlásky – jejich fonetický přepis pro čtení výslovnosti v učebnici (ve slovníku), například ve slovech: black, white, a dog, the dog, three

–  odlišná výslovnost hlásek, které známe z češtiny, například ve slovech: red, a pig, akitten, a teddy, I have, is

–  odlišný pravopis – náhled do problematiky, která bude uceleně vyučována v dalších ročnících, ve 3. ročníku pouze:

• němé e: have

• odlišné psaní hlásek: grey, fish, a chicken

• dvojí čtení: zavřená (otevřená) slabika: a cat / a cake atd.

• ustálený pravopis: green, leaf, yellow, a kitten, a teddy

• slova souzvučná (homonyma): two / too …

–  člen jako součást podstatného jména:

• počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

• nácvik použití členu na skutečnosti prožívané žákem spolu s učitelem ve třídě

–  podstatná jména – množné číslo pravidelných podst. jmen: the toys, the cats

–  osobní zájmena:

–  některá zájmena přivlastňovací: my, your 

–  spojení přídavného + podstatného jména: a little dog, a big house

–  spojení zájmena přivlastnovacího + podstatného jména: my teddy, my doll

–  spojení číslovky základní + podstatného jména: one cat, two cats

–  základní slovesa – přítomný čas prostý

• časování základních probíraných sloves: I work, you work…

• časování nepravidelného slovesa „to be“ (kladné i záporné věty, tvoření otázky: I am, You are not. Is he?

• časování nepravidelného slovesa „to have“ – kladné věty

• ustálená spojení s modálním slovesem „can“ – kladné věty a otázky: I can write (umím). Can I have… ? (mohu)

• ustálené slovní spojení se  slovesem „like“: I like cats.

–  základní slovesa – přítomný čas průběhový (jen kladné věty)

–  základní předložky: in, on, under

–  věty oznamovací – větné vzory: I have a cat. This is a cat. It is on the table. There is a book. I work. I work at a shop.  I like my job. I am working now..I can write. (umím) Can I have a cake? (mohu)…

–  věty rozkazovací – pokyny: Give me a pen! Help me! Write! Draw! Open your book! Shut your book! Sit down! Stand up! Come in!…

–  věty tázací – obrácený slovosled: She is. – Is she?

V 1. pololetí poskytneme dětem nezbytný úvod do jazyka:

–  seznamujeme je s anglickými hláskami na základě názvů barev, hraček a čísel

–  nacvičujeme správnou výslovnost a čtení celých vět na krátkých příbězích

–  učíme děti mluvit ve vzorových větách, jejichž smysl je dán dramatizací, činností s předměty nebo s obrázky

–  naučíme děti rozumět jednoduchým větám a pokynům ve třídě

–  radost z uměleckého prožitku s použitím anglického jazyka poskytneme nácvikem velmi jednoduchých básniček a říkadel (žáci je mohou obměňovat s využitím osvojené slovní zásoby)

V 2. pololetí se výuka zaměří na „technické“ vědomosti nutné pro správné použití základů jazyka:

–  postupně nacvičujeme čtení fonetického přepisu angličtiny

–  postupně probíráme a opakujeme tvary jednotného a množného čísla podstatných jmen, zájmena osobní – podměty, shodu podmětu s přísudkem, závazný slovosled anglické věty 

Výuka gramatiky probíhá současně s vytvářením jednoduchých vět, kde se potřebné výrazy a spoje procvičují. Žáci se naučí větám rozumět, číst je a opakovat. Protože jim rozumějí a znají některá slovíčka, mohou je obměňovat. Ptají se jeden druhého, odpovídají na spolužákovy otázky. tímto způsobem probíhá výuka gramatiky s pomocí činností v průběhu celého roku, jak je uvedeno už v bodě B.

Praktické dovednosti

      – žák pozdraví při setkání a loučení

– požádá o něco a poděkuje, umí specifikovat určitý počet

– jednoduše objedná nejběžnější jídlo a pití v restauraci

– naváže konverzaci s novým kamarádem – cizincem, představí se a zeptá se na jméno, zeptá se na věk a řekne svůj, řekne, co má a co nemá rád

– čte s porozuměním jednoduchý text

– rozumí jednoduchému pokynu a dovede ho splnit

– získá jazykovou zběhlost pro schopnost obměny jednoduché informace

– slovní zásoba se pohybuje v rozsahu 70 slov, z nichž 20% tvoří základní kameny anglické gramatiky 

– zpaměti reprodukuje několik básniček, říkanek a písniček v angličtině

Děti získají skutečný základ pro další studium anglického jazyka v těchto oblastech:

a)  Oblast fonetiky: rozlišují anglické hlásky od českých a umí je vyslovit.

b)  Oblast slovní zásoby: barvy, čísla, běžné hračky a zvířata, osoby, příbuzenské vztahy, jídlo, pojmy: ten, nějaký, malý, velký, starý, ano, ne, Mr., Ms.

c)  Oblast mluvnice: člen určitý a neurčitý, jednotné a množné číslo podstatných jmen,užívání sloves v přítomném čase prostém, slovesa mít, mít rád, být, užívání sloves v přítomném čase průběhovém (kladné věty), zájmena osobní – podměty a jejich použití ve větě, některá zájmena přivlastňovací, předložkové vazby s „on, in, under“.

D) Očekávané výstupy – 1. období

Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti

Žák:

–        vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby

–        rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje

–        rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova

–        pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění

–        používá abecední slovník učebnice