Ovoce a zelenina do škol v ČR

Projekt Ovoce do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. 

Ve školním roce 2009/2010 se projektu zúčastnilo 2 883 škol, tzn. 71% dětí v cílové skupině. Účast v projektu každým rokem stoupá a ve stávajícím školním roce 2013/2014 už je do projetku zapojeno 3 530 škol a 456 233 dětí. 

Doporučené produkty

Mezi doporučené produkty pro dodávky „Ovoce a zelenina do škol“ lze zahrnout následující: jablka, mandarinky, pomeranče, banány, hrušky, mrkve, ředkvičky, rajčata, hroznové víno, broskve, nektarinky, okurky, švestky, blumy, kedlubny, jahody, papriky, meruňky, kiwi, hrachové lusky, ananasy, grepy, pomela, ovocné nebo zeleninové saláty a ovocné nebo zeleninové 100% šťávy.

Obecné doporučení k výběru ovoce a zeleniny

Výběr zemědělských produktů nabízený ke konzumaci dětem by měl být v souladu s Výživovými doporučeními pro obyvatelstvo ČR vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR. To znamená, že by výběr čerstvého ovoce a zeleniny měl být co nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce. Případné zahrnutí exotického ovoce lze považovat za zpestření a rozšíření znalostí v rámci učebních osnov seznámením se s druhy ovoce jiných klimatických pásem, například v návaznosti na výuku přírodovědných a zeměpisných předmětů.

Způsobilé produkty

Způsobilé produkty jsou produkty, na které se podpora Evropské Unie v rámci tohoto projektu vztahuje, a které nejsou vyloučeny přílohou I¹ nařízení (ES) č. 288/2009, v souladu s procesním ustanovením čl. 103h písm. f) nařízení č. 1234/2007, a ve shodě s ustanovením čl. 152 odst. 1 Smlouvy, se s ohledem na zajištění vysoké ochrany zdraví, sezónnost, dostupnost produktu a problematiku životního prostředí, omezuje na následující produkty v souladu s článkem 1 odst. 1. písm. i) část IX přílohy I a f) část IX přílohy I nařízení č. 1234/2007 zejména však na:

  • Ovoce a zeleninu čerstvé a banány (celé nebo upravené krájením nebo strouháním) – min. 75 %
  • Přírodní ovocné a zeleninové šťávy (neochucované a bez konzervantů) – max. 25% 

VÝTAH Z VNITROSTÁTNÍ STRATEGIE ČR V RÁMCI PROJEKTU OVOCE

DO ŠKOL PRO OBDOBÍ OD 1. SRPNA 2012

Vymezení vnitrostátní strategie

Vnitrostátní strategie ČR v rámci projektu Ovoce do škol se stanovuje podle nařízení

Rady (ES) č. 13/2009 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o

financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví

společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské

produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), s cílem vytvořit projekt „Ovoce do

škol“.

Podle článku 103ga odst. 2 nařízení č. 1234/2007 v souladu s článkem 4 nařízení (ES)

č. 288/2009 se tímto stanovuje Vnitrostátní strategie ČR pro období od 1. srpna 2012.

Cílovou skupinou pro konečné přijetí podpory Společenství uvedené v článku103ga

odst. 2 nařízení č. 1234/2007, jsou na základě objektivních kriterií děti s pravidelnou

docházkou na 1. stupeň základních škol.

Rozpočet projektu je s ohledem na přílohu II nařízení (ES) č. 288/2009 vymezen

předběžným rozdělením podpory Unie a výpočtem na základě rozdělovacího klíče uvedeného

v článku 103ga odst. 5 nařízení č. 1234/2007, která dle článku 103ga odst. 4 nařízení

č. 1234/2007 nesmí překročit 90 mil EUR v jednom školním roce. Rozpočet ČR bude

financován 73% příspěvkem Unie ve výši 1 988 100 EUR a 27% vnitrostátním

příspěvkem ve výši 735 325 EUR.

V souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 288/2009 ČR oznamuje, že je

ochotna využít více prostředků, než kolik činí původní příděl podpory Unie, a to až do

výše 5 199 430 EUR příspěvku ze strany Unie a vnitrostátním příspěvkem ve výši

1 923 076 EUR.

Způsobilé produkty, na které se podpora Společenství v rámci tohoto projektu

vztahuje, a které nejsou vyloučeny přílohou I nařízení (ES) č. 288/2009, v souladu

s procesním ustanovením čl. 103h písm. f) nařízení č. 1234/2007, a ve shodě s ustanovením

čl. 152 odst. 1 Smlouvy, se s ohledem na zajištění vysoké ochrany zdraví, sezónnost,

dostupnost produktu a problematiku životního prostředí, omezuje na následující produkty

v souladu s článkem 1 odst. 1. písm. i) část IX přílohy I a f) část IX přílohy I nařízení č.

1234/2007 zejména však na:

 Ovoce a zeleninu čerstvé a banány (celé nebo upravené krájením nebo strouháním) –

min. 75 %

 Přírodní ovocné a zeleninové šťávy (neochucované a bez konzervantů) – max. 25%

Obecné doporučení školám k výběru ovoce a zeleniny

Výběr zemědělských produktů nabízený ke konzumaci dětem by měl být v souladu

s Výživovými doporučeními pro obyvatelstvo ČR vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR.

To znamená, že by výběr čerstvého ovoce a zeleniny měl být co nejpestřejší, přičemž by měly

být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní

produkce. Případné zahrnutí exotického ovoce lze považovat za zpestření a rozšíření znalostí v rámci učebních osnov seznámením se s druhy ovoce jiných klimatických pásem, například

v návaznosti na výuku přírodovědných a zeměpisných předmětů.

Zapojení zúčastněných stran ve smyslu článku 103ga odst. 2 nařízení č. 1234/2007

se na splnění cílů a realizace programu bude podílet ministerstvo zemědělství, ministerstvo

školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo zdravotnictví přípravou nařízení vlády,

Vnitrostátní strategie ČR, tvorbou seznamu způsobilých produktů a popsáním doprovodných

opatření. Pro naplňování Vnitrostátní strategie lze na lokální úrovni využít pomoci odborných

pracovníků Odboru podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých Státního zdravotního ústavu

(přednášky, odborné konzultace) u nichž je intenzivní spolupráce se školami zvykem.

Výkonem správy a kontroly dodržování všech právních předpisů souvisejících

s projektem je Státní zemědělský intervenční fond se sídlem v Praze. Konkrétní vymezení

činnosti SZIF je stanoveno zákonem č. 256/2000 Sb. a zákonem č. 252/1997 Sb. a nařízením

vlády ČR č. 478/2009.Sb.

K zajištění úspěšné realizace programu budou přijata doprovodná opatření podle

článku 103ga odst. 2 nařízení č. 1234/2007 v souladu s článkem 3 odst. 4 nařízení (ES) č.

288/2009 za účelem zvyšování informovanosti o zdravých stravovacích návycích a o sektoru

ovoce a zeleniny. V zájmu poskytnutí přístupu co největšímu počtu dětí z cílové skupiny se

doprovodná opatření neomezují geografickou oblastí nebo typem vzdělávacího zařízení.

Návrh doprovodných opatření má především sloužit jako doporučení školám, jak lze

žáky vést ke konzumaci ovoce a zeleniny. Motivace žáků ke zvýšení konzumace ovoce a

zeleniny může následně ovlivnit formování dětské osobnosti v oblasti zdravého životního

stylu. Je důležité uvést mezioborové přesahy dané problematiky do konkrétních vzdělávacích

oblastí (u vzdělávací oblasti Člověk a jeho zdraví je pro 1. stupeň myšlen pouze vzdělávací

obor Tělesná výchova). Velkou možnost realizace projektu nabízí také průřezové téma

Environmentální výchova.

Formy a metody práce, realizace projektu ve škole

Cíle základního vzdělávání lze ve školách například naplňovat následujícími formami

a metodami práce při realizaci projektu „Ovoce do škol“:

 dny (týdny) zdraví ve škole se zaměřením na rozšíření informací o ovoci a zelenině a

významu zvýšení jejich konzumace (druhy ovoce a zeleniny, původ různých druhů

ovoce a zeleniny, význam konzumace ovoce zeleniny pro zdraví…),

 soutěže (třídní, školní, v rámci obce, celostátní…) s využitím tematiky ovoce a

zeleniny,

 školní projekty,

 osvětové přednášky a programy realizované externími odborníky na téma zdraví,

správné výživy, významu konzumace ovoce a zeleniny, pravidel bezpečného

zpracování a konzumace ovoce a zeleniny (hygienická pravidla při zpracování a

konzumaci ovoce a zeleniny, posuzování kvality, pravidla vhodného výběru ovoce a

zeleniny z hlediska kvality, apod.),

 návštěvy, exkurze do podniků, závodů a farem, zabývajících se pěstováním a

zpracováním ovoce a zeleniny s cílem rozšířit vědomosti a dovednosti žáků o pěstování, zpracování a dalším využití ovoce a zeleniny, také v souladu s principy

vzdělávání k udržitelnému rozvoji.

 hry – nejrůznější didaktické hry se zaměřením na problematiku ovoce a zeleniny,

ochranu přírody, správné výživy, péče o zdraví, předcházení nemocem (druhy ovoce a

zeleniny, význam jejich konzumace, skladba jídelníčku, recepty pro přípravu

jednoduchých ovocných a zeleninových pokrmů apod.),

 metody práce s textem – vyhledávání a zaznamenávání informací, dramatizace textu

s tematikou ovoce a zeleniny,

 využití audio-vizuálních pomůcek k přiblížení a konkrétní názornosti tematiky ovoce a

zeleniny, obsahu prospěšných látek, pěstování a zpracování ovoce a zeleniny apod.

 praktické činnosti na školním pozemku, v koutku živé přírody, v laboratoři, školní

kuchyňce atd. – nabízí žákům získání praktických dovedností, které lze aplikovat

v životě (laboratorní sledování, pěstitelství, uchovávání ovoce a zeleniny, hygienická

pravidla při zpracování a konzumaci, způsoby zpracování apod.).

 pohybové aktivity jako nezbytné součásti zdravého životního stylu

 nonverbální metody typu grafických a výtvarných prací k tematice ovoce a zeleniny,

potravinová pyramida apod.

Uvedené postupy realizace projektu pro první stupeň jsou pouze doporučující. Škola

při realizaci projektu „Ovoce do škol“ vychází především ze svých podmínek edukace a

speciálních vzdělávacích potřeb žáků.

Vysvětlování smyslu projektu, jeho cílů a výsledků, které by měl přinést, může

maximálně prospět zařazování této problematiky do výuky, do jednotlivých vyučovacích

předmětů, do aktivit realizujících průřezová témata a do projektů realizovaných školou

v rámci školního vzdělávacího programu.

Ze vzdělávacích oblastí (vyučovacích předmětů) tematickému zaměření projektu

„Ovoce do škol“ nejvíce konvenuje vzdělávací oblast Člověk a zdraví, ale i oblast Člověk a

jeho svět, Člověk a příroda a Člověk a svět práce.

Škola zapojená do projektu si připraví program realizace projektu v jednotlivých

předmětech, či oblastech vzdělávání a bude dbát na plnění uskutečnění doprovodných

opatření podle článku 103ga odst. 2 nařízení č. 1234/2007 v souladu s článkem 3 odst. 4

nařízení (ES) č. 288/2009.

Spolupráce s rodinou

Jedním z nejdůležitějších prvků celého projektu je úzká spolupráce s rodinou. Tato

spolupráce může být uskutečňována:

◦ aktivní účasti rodičů na realizaci školních projektů,

◦ zapojením rodičů do vyhodnocování projektu (hodnotící dotazníky),

◦ sponzorstvím.

Hodnocení projektu

Hodnocení projektu bude uskutečněno hodnotícími dotazníky zaměřenými na zvýšení

spotřeby ovoce a zeleniny a změnu stravovacích návyků