Projekt „CESTY K INKLUZI“

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166

Tato škola je zapojena jako partner do projektu: ,,Cesty k inkluziˮ

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166

      Garantem projektu je Pedagogická fakulta ZČU Plzeň

Fotografie